June 9, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 09-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-06-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/6/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü zÉëAzÀæ vÀAzÉ zË®¥Áà UÀÄAqɨsÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµïð,G;ZÁ®PÀ, ¸Á;ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï r¥ÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è §¸Àì £ÀA PÉJ-38/1277 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÀAqÀPÀÖgÀ ¹n£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ EnJªÀiï ªÀĶ£ï £ÀA. 50084630 JgÀqÀÄ zÁj ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 3129705, 3129706 MlÄÖ C.Q. 8000/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ HlPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08-06-2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË®£À¸Á§ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ RÄzÁA¥ÀÆgÀPÉÌ fêÀ£À eÉÆåÃw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ UÀAUÁ ¥sËæqsÀ ±Á¯É ¸Á; WÉÆÃgÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-30/1040 £ÉÃzÀ£ÀÄß ±Á¯É ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄÄAeÁ£É PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ±Á¯É ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃóµÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀªÀiÁ EªÀj§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ RÄzÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C°èAzÀ ±Á¯É ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAZÀÆgÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 0930 UÀAlUÉ EAZÀÆgÀ- RÄzÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀuÁÚ ªÉĺÀPÀgÉ EªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ RÄzÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ²PÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÄ gÀ¬Ä¸À EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 341, 504, 506, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-06-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf vÁA¨É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: UÁæ. ¥ÀA.CzsÀåPÀë eÁw:ªÀÄgÁoÀ ¸Á; vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀPÉÌ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄwÃxÀðgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ F ªÉÃ¼É ¸ÀzÀj ¨sÀUÀªÁ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀvÀÄÛ aî ¹ªÉÄAl PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dr »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ, ®PÀëöät, gÁªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ J ¸Éƽî J£ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝ¼É »r CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ vÁ£Áf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ UÀdgÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ «ÄRð¯É gÀªÀgÀ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀÄfà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢::08/06/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ PÀÆqÀ¯É ¹¦¹-833 ¸ÀAeÉ¥Áà, eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzsÁ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ 01=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßç⠪ÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DUÁ J®ègÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀ¥ÀÄà£ÀÄß N¦àPÉÆAqÀgÀÄ . DUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ1) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ CA§®V ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- UàqÀªÀAw UÁæªÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ .ºÁUÀÄ C°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀA 350=00gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÆzÉݪÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 8/6/2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ RrdAqÁ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ²æêÀÄw CPÀÛgÀ©Ã UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÉÆèÃgÉÆ ºÉÊqÉæÃmï ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀżÀî aîUÀ¼À£ÀÄß PÀÆrnÖzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ¨Áwä §UÉÎ w½¹ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ- 10, f-77 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) , ¥ÉÆæà ¦.J¸ï.L ,¦¹ 839,917,1273, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¦¹ 839 »rzÀÄPÉÆArzÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¦üÃgÉÆÃd vÀAzÉ ªÉÄʧƧ ¸ÁºÉç ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, G:¯Áj QèãÀgÀ ¸Á:ªÀÄAoÁ¼À vÁ:§,PÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K¤zÉ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£É EzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ PÀÈvÀPÀ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ EzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ w½¹zÀAvÉ PÉÆèÃgÉÆ ºÉÊqÉæÃl ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀżÀî 100 aîUÀ¼ÀÄ 9 ®PÀë ªÀiË®åªÀżÀî PÉÆèÃgÉÆ ºÉÊqÉæÃmï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/06/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/6/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA JªÀiïJZï-12/9381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á¹ð¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ PÉE© ¥ÁªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ J¦-29/AiÀÄÄ-8500 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 15-20 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ PÀÄjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ Ct«ÃPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd£À ªÁrPÀgÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀvÀÛ PÀÄjUÀ¼À C.Q. 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ.