December 8, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 08-12-2008

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-12-2008

ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ ªÉÊQÛAiÉÆêÀð£À PÉƯÉ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/08. PÀ®A 302 eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-12-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀįï FvÀ£ÀÄ ©.J. 3 £ÉÃzÀgÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢°Ã¥À PÉÆqÀUÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ UɼÉvÀ£À«zÀÄÝ.  DUÁUÉΠ ¢°Ã¥À£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 07/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA.9902846223 jAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁºÀÄ®£À ªÉÆèÁ¬Ä¯ï £ÀA.9901673289 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ  w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ. «Ä¯ÉäAiÀĪÀiï ¸ÀÆÌ® »AzÉ UÀĪÀÄäd ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢°Ã¥À PÉÆqÀUÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ. PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆûvï, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CmÉÆà jPÁëzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

PÁgï rQÌ ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 418/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà EeÁd CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ JPÀ¨Á® CºÉªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð G- PÀnÖUÉ CqÁØzÀ°è PÀÆ° ¸Á- ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀìgÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÀØzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ  ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ÀnÖUÉ CqÁØ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr ZÀºÁ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J¦-9/n«í-5731 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆAiÀÄ® vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁèªÁ¯É EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄjAiÀiÁ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1612 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀæAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âjAzÀ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ : E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¥ÀgÁj

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 448, 504, 354, 324, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ ªÀÄPÁÌ¯É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁªÀÄqÉ PÉƽ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÉƸÉUÉ §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀAzÀæPÁ¯Á½UÉ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉUÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2008 PÀ®A 448, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 08/12/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.