December 22, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 22-12-2008

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-12-2008

 

£ÀªÀeÁw ²±ÀÄ ¥Áæt ¨Á¬ÄUÉ :  ºÉvÀÄÛ, ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 239/2008 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠹QAzÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß  ªÀģɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄĽî£À PÀAn PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ J¤ÃzÉ CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄĽî£À VÃqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä PÉÆlÄÖ ªÀÄUÀÄ«£À d£Àä §aÑqÀĪÀUÉƸÀÌgÀ CzÀgÀ ¥Á®£É £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 20,21/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀÄĽî£À PÀAn ºÀwÛgÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À JzÉ ºÉÆmÉÖ  ºÀA¢ £Á¬Ä ºÀjzÀÄ wA¢zÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ                                  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 21-12-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPï ªÉÆìÄeÉƢݣï vÀAzÉ ±ÉÃPï PÀjêÀÄ gÀªÀgÀ ªÀĤAiÀiÁgÀvÁ°ªÀÄ°ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄ£Áß@ºÀ£ÁߣÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQèï @ ±ÉÃPï jeÁé£ÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ  JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À GAUÀÄgÀ C: Q: 1300/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄAvÀºÀÀ gÀhÄĪÀÄPÁ C: Q: 1350/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀjAzÀ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                        

¤µÁͼÀfvÀ£ÀzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 443/08 PÀ®A 279 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 21-12-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð G-vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ eÁ-zÀ°vÀ ¸Á-UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ ºÀ¹ ªÉÄtÂù£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/4744 mÁmÁ 207 Dgï JPÀì £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ PÀ¦® vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀZÉPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »AzÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊr£À ¨Ár ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ  ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : E§âjUÉ UÁAiÀÄ 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A  279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ    :- 

¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ 1415 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üÃgÁ墠  ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÁäºÁUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁV ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠺ÁUÀÆ «¯Á¸À E§âgÀÆ PÀgÀPÁå¼À ¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] ªÀiÁUÀðªÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 AiÀÄÄ-7993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨ÉÃA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÃA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ©ÃqÀÓ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01/8032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ «¯Á¸À E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÉʪÉÆtPÉÊUÉ, gÀmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄUÀ£À dUÀ¼ÀPÉÌ PÁgÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ vÀAzÉAiÀÄ£Éß §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £Á®égÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 341, 324. 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹.:- 

¢£ÁAPÀ 20-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀÄt ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.   ¢£ÁAPÀ 21-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ PÁ²¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ  1) C¤Ã® vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 3) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À 4) ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁåw Qæ±ÀÑ£À EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj GgÀĽ dRA : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E®è.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 21/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯Áj £ÀAA. J¦-9/ªÉÊ-3877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®£ÉAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄïɠ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.