December 23, 2008

DAILY CRIME UPDATE 23-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/12/2008

ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨Á®PÀ PÉƯÉ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2008 PÀ®A: 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(2)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. AiÀĪÀÄdÄ vÀAzÉ: UÀªÀÄÄð eÁzsÀªÀ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À PÀAlÄ xÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 21-22/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÉÄgÀªÀuÉUÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, ªÀÄÄQAzÀ, CfÃvÀ UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ zsÀ£ÀUÀ¼À PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ UÁè¹£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£À eÉÆvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Ál®¢AzÀ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr zËdð£Àå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢lÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉĺɧƧ ¸Á/ ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 28, 29/11/2008 gÀ gÁwæ ªÀ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ÁAqÀzÀ°è ¤Ã°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32 Dgï-5468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 153/08 PÀ®A:- 366 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¹ÃvÁ¼ÀUÉgÉ ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ §AqÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA: JA.JZÀ-23 ©-1593 £ÉÃzÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀĪÀÄw EªÀ½UÉ fæ£À°è C¥À ºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/08 PÀ®A: 366 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/12/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzsÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÆý ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀvÁÛwæ PÉƽgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A.324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.