December 26, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 26-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2008

 dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £Á®égÀ zÀ¸ÀÛVj 

 ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä £ÀªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ©dÓ®ªÁqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2640/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ  ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÁ¸ÀÖ¯ï ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAmï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ£Àß : CrUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A  457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 24-12-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ D¹Ã¥ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ ªÉÄxÉÆÃÃr¸ÀÖ UÀ®ð¸ï ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀzÀ ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀÄ¥ÀjAmÉAqÉAl gÀªÀgÀ  CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®Æå«Ä¤AiÀÄA CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 1140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

MªÀð£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ DgÀÄ d£ÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 143, 148, 323, 324, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸ÀPÉÌ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆlUÁå¼ÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á vÀ¼ÀªÁqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ»¼ÉUÉ ¨ÉÊPï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ : ²æêÀÄw PÀÄAw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀgÀqÁå¼É ªÀAiÀÄ 40 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀAeÁ PÀZÉÃj PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39/8895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

 

±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV MqÁqÀÄwÛgÀĪÀ MªÀð£À zÀ¸ÀÛVj.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt 195/2008 PÀ®A. 41,(r) 109 ¹.Dgï.¦¹ 

 ¢£ÁAPÀ 25/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1357 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÁ¼ÀÄ gÁwæ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 0200 UÀAmÉUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀªÀÄä ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄߺÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ R°Ã¯ï  vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ±ÉÃSï ¸Á; SÉÃqÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÀiï.N.©. EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¹.Dgï.¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.