December 16, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 16-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-12-2008

¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÀÆæ¸ÀgÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A  279, L.¦.¹. 192 (J) L.JA.«.DPÀÖ :- 

¢£ÁAPÀ 15/12/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ §UÀzÀ¯ï vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉÃ¸ï  PÉÆÃqÀwÛzÁÝUÀ §UÀzÀ® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À (PÀÆæ¸Àgï) ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ  ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤®è®Ä ¸À£Éß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ fÃ¥À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁqÀªÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤°è¹ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¸Á/ OgÁzÀ (J¸ï) PÀÆæ¸Àgï £ÀA¨sÀgÀ PÉJ-38-JA-1463 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è MlÄÖ 19 ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjVAzÀ 7 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉaÑUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éí zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀt¢AzÀ : ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 14/12/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀ¹AUï vÀAzÉ Q±À£ï gÁoÉÆÃqï gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÁºÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¹r 100 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39/E-1793 C.Q. 18000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 15-12-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2008 PÀ®A 504,323,324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/12/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÁgÉrØ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ CAUÀzÀ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè gÁ.ºÉ. £ÀA 9 ªÉÄÃ¯É  «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

               

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½UÉ xÀ½¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀUÀ UÀÄA¥ÀÄ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/12/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉtÄPÁ gÀªÀgÀÄ PÀÄAmÁ ¹¹ð UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ªÀÄzsÀå ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀiÁºÁzÉë ºÁUÀÄ CfÓ zsÀƼÀªÀiÁä gÀªÀjUÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.