December 25, 2008

DAILY CRIME UPDATE 25-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-12-2008

ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ dUÀ¼À: gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ d£ÁzsÀð£À zɪÀPÁgÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À zsÉÆÃAr¨Á zÉêÀPÀgÉ EªÀ£ÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ°è «£ÁPÁgÀt zÁjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀUÉÊj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "ªÀÄÄ¢gÀAr, ªÉÆ¢PÀwÛ" CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ M§â ªÀÄUÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ¤zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̽gÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ JµÀÄÖ D¸É EzÉ CAvÀ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ HgÀ°è ¨Á¼Éé ªÀiÁrwÛj ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 24-12-08 gÀAzÀÄ zÁ¸ÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è£À eÁvÉæ ¸À®ÄªÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÁªÀÄ vÀAzÉ QñÀ£À ¥ÀgÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á: SÉêÀÄzÁ¸ï KjAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA §eÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄwÛgÀĪÀ PÀÄ¹Û £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ ©zÀÄÝ ªÀiÁw£À°è vÀPÀÀgÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀt 8 jAzÀ 10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÀÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CqÀÄUÉ ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃazÀ PÀ¼Àî

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 24-12-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D¹¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ¸Á/ C§ÄÝ® ¥ÉÊd ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄxÉÆÃr¸ÀÖ UÀ®ð¸ï ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀ£À ºÁ¸ÀÖ® ¸ÀĦæqÉAl gÀªÀgÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QÃ°è ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®Æå«Ä¤AiÀÄA CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C; Q;1140 gÀÆ UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄeÁ£À vÀAzÉ ±ÁåªÀĪÀ®, ºÁ¸ÀÖ® ªÁqÀð£À ªÉÄzsÉÆÃr¸ÀÖ ºÁ¸ÀÖ® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°èದ್ದ PÀgÉAl ªÉÆÃlgï ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ §Ä¸ÀUÀÄAqÉ ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 59/1 £ÉÃzÀgÀ°è £À¢zÀAqÉUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁj£À PÉç® ªÉÊgÀ 130 Cr GzÀÝ C.Q. 3000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


CPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl d¦Û

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ²æÃ. UÉÆÃ¥Á®, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 826, 1046 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1315 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÁgÁ 23 ªÀµÀð eÁw ¥ÀzÀä±Á° ¸Á// vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ¤UÉ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ 91 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,450/- gÀÆ. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.