December 15, 2008

Daily Crime Report Update 15/12/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-12-2008

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 133/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 14/12/2008 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ, ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ¥À°Ö DVgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÀÄgÀÄw£À ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUɹPÉƼÀî®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/12/2008 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DtzÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J-33 JA-395 £ÉßÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ï (¦ügÁå¢AiÀÄ) vÀªÀÄä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀ®èPÉÌ, vÀÄnUÉ, JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¥ÀÆwð vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ(.) WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (.)

 zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 224/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14/12/08 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-38-JªÀiï-956 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß gÀªÉÄñÀ ¥Ánî ¸Á/ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÄÝ ¨Á宺À½î ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁĹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÉÃRgÀ gÁUÁ FvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀªÉÄñÀ¤UÉ JqÀUÉÊ & §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¹zÁæªÀĤUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 223/08 PÀ®A: 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14/12/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw ªÉÆÃgÉ ¸Á/ CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ vÁeÁ¤ ¸Á/ CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄUÀÆ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄAiÀĪÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/08 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-12-08 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ §qÀzÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÀ£À ªÉÄÃĸÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸Àì¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà fgÉÆÃ¨É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ K gÀAr ªÀÄUÀ£É ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ KPÉ zÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 235/08 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 14/12/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ü ²æà C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÉÆgÀ£Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ;18 ªÀµÀð, G:«zÁåyð ¸Á:©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13/12/08 gÀAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀzÀ°è EgÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ¢üðUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 218/08 PÀ®A: 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28, 29-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EªÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉÄAzÀ MAzÀÄ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤AiÀÄ UÁå¸À ¹Ã¯ÉAqÀgÀ C. Q. gÀÆ. 1000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 219/08 PÀ®A: 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 03-06-08 gÀAzÀÄ 0900 AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ½zÁ¸À ¥Ánî EªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr MAzÀÄ ºÉZï¦ PÀA¥À¤AiÀÄ UÁå¸À ¹Ã¯ÉAqÀgÀ C|| Q|| 1000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 178/08 PÀ®A: 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 11, 12-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï CfÃeï ¸Á/ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ 1 UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 179/08 PÀ®A: 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 14-12-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á/ ±ÁºÀUÀAeï EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ; 22, 23-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 1 UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 180/08 PÀ®A: 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 14-12-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ªÀÄwÛ£À C¸ÀàªÀÄ ¸Á/ d§âgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ;17,18-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 1 SÁ° UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 181/08 PÀ®A: 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ; 14-12-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ zÀħ®UÀÄAqÀ ¸Á/ ±ÁºÀUÀAeï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 14, 15-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 1 SÁ° UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 UÁA¢üUÀAeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 220/08 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 28, 29-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ SÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À CAzsÉÆÃ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ JgÀqÀÄ ºÉZï¦ PÀA¥À¤AiÀÄ UÁå¸À ¹Ã¯ÉAqÀgÀ C|| Q|| 2000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 221/08 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 31-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqï fJ£ïr PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀr ¸ÁÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¹ªÉƢݣï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁgÁAqÀ¢AzÀ MAzÀÄ EArAiÀÄ£À PÀA¥À¤AiÀÄ UÁå¸À ¹Ã¯ÉAqÀgÀ C|| Q|| 1000/- QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 222/08 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 14-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ï 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d«Äî CºÀäzï EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀAiÀÄĪÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ a¯ï G¸ÀÄPÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄdºÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ §AzÀÄ CvÀ¤UÉ CgÉ ¸Á¯É ¸ÉÊPÀ¯ï QzÀgÀ ZÀ¯ÁgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉÊ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉÀ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.