December 10, 2008

Daily Crime Update - 10-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2008

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:09/12/08 gÀAzÀÄ  ¦ÃAiÀiÁ𢠧§£ï EvÀ£ÀÄ  ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß UÀÄA¥ÀÄ ¸À»vÀ ªÀiÁoÁ¼À ²ÃªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÁªÀÅ G½zÀÄPÀÆAqÀ ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ  ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.-39/5760 £ÉÃzÀgÀ°è  PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄvÀÄÛ   PÉñÀªï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À  ªÀAiÀÄ;22 ªÀµÀð,  ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁzsÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð,  ¨sÁ£ÀÄzÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀPÁæªÀiï ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð,  ªÀĺÁzÉë vÀAzÉ ¸À¨sÁµï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, F¸ÀégÀ vÀAzÉ «dAiÀiï PÀĪÀiÁgï ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð MlÄÖ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ  ªÀiÁAoÁ¼À PÁæ¸ÀzÁn gÁ .ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ   JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQ̪ÀiÁrzÀÝjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ßUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ  ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÄ Q«UÉ, JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆÃ¼É ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 16/08 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. :- 

¢£ÁAPÀ 9/12/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw. PÀ«vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ FqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ ¸Á:¤®PÀAoÀ ªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/12/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÉÆüÀUÉ CªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FqÀUÁgÀ EªÀgÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VÃqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 9-12-08 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ CqÀvÀ  CAUÀr  ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚPÉÌ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5250=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 323, 324, 504. L.¦.¹.  :-

¢£ÁAPÀ 09/12/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ ªÉÄʯÁgÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà PÀvÉÛ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ “K CªÀÄÈvÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  ©Ã¹ ºÉÆqÉzÁUÀ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉânÖUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ  JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀģɬÄAzÀ UÁå¸ï  ¹°AqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ 

1. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ JgÀqÀÄ SÁ° ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 2500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

2. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-11-2008 gÀAzÀÄ avÉÛSÁ£Á ªÉÄãï gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ §½¬ÄgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆÃF C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ SÁ° ºÉZï.¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ C: Q: 1250/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 9-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 504, 509, 506 L¦¹ :- 

¢:09/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÁjPÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zsÁgÀdr EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¨Á ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢À¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 08-12-2008 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ JtPÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ PÀqÀħqÀªÀ½zÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¢: 09-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2008 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «zÁå²æ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁæAwPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r.100. ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-39/JA-4801, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ, 2000 ªÀiÁqɯï, ZÉ¹ì £ÀA 00J¦J¥sï 04410 EAfãÀ £ÀA 00J10E09008  C.Q. 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2008 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EnÖgÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ C,Q. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.