December 29, 2008

Bidar District, Daily Crime Update : 29-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.           

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008

 

ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ PËoÁ [©] ©æÃeïzÀ°è ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vɯÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ zÉò ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À              

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ : 

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.f. PÀ½îUÀÄqÀØ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ(zÀ¼À) ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ PÁ®UÁ¥ÀÆgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ 1400 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà zÉòzÁgÀÄ ªÀÄlPÀzsÁgÀ ¸ÀAvÁæ 29 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 2] zÉòzÁgÀÄ ¸ÀAvÁæ JA§ 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.UÀ¼ÀļÀî MlÄÖ 44 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ C;Q; 1760=00 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ 1600 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/08 PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

§Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï ¥À°Ö : £Á®éjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ C¥ÁgÉrØ ¸Á//²ªÁf£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ Nr¹ ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁ£É ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á// OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁj : ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 447/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ SÉêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: SÉðΠxÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ²¯Á¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀıÁj®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÉÆÃj¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ fÃ¥À£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ KzÀÄj£À°è M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-734 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÉUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »ÃA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ mÉÆÃAQUÉ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä® J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁQì PÁå¨ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä £À£Àß eÉÆvÉUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀPÀgÉzÀÄ MªÀð£À£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¹zÀ £Á®égÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/08 PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-         

¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 ªÉüÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ ©üêÁf PÀgÀPÁA§¼É ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À, UÉÆÃgÀR, zsÀ£Áf EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ¥Áèl ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¥ÉÊQ ©üêÁf ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.