December 24, 2008

DAILY CRIME UPDATE 24-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-12-2008

CAUÀrAiÀÄ JzÀgÀÄ ElÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmɬÄAzÀ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÁªÀ ¸Á; ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉ.J-38 ºÉZï. 1299, EAfãÀ £ÀA.99©17J 06439, ZÉ¹ì £ÀA. 99©19 J¥sï 06454. C.Q- 20,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAUÀr ¸ÀĨsÀªÀÄ VÃ¥sÀÖ ¸ÉAlgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ : ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ

1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà §A§Æ¼ÀUÉ ¸ÁB §£À±ÉAPÀj PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 J-7740 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §gÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ 1145 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÁÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆmÁÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. gÀwzÉë vAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄvÀÛAVPÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ UÀr ¤AUÀÝ½î ¢AzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ WÁ¼ÉªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉÀ CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉ.J. 32.J-8987 £ÉzÀgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É DmÉÆà wgÀĪÀÅ(PÀl) ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ²Ãl£À°è DmÉÆÃzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀݼÀÄ, ¥ÀjtªÀiÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É GzÀÝ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£É ¹Ü¼À¢AzÀ DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ:23/12/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á/ ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F »AzÉ ¨Éë£À aAZÉÆýUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¹.PÉ.M-88 C¯Éè ©lÄÖ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ:23/12/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd DªÀgÁzÉ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ®Ä ¨Éë£ÀaAZÉÆýUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÀÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹, ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ dAUÀ®zÀ ºÀwÛgÀ 1930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ C¤Ã®¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ:-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/12/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ 25 PÉ.«.J mÁæ£Àì¥sÁgÀA PɼÀUÉ E½¹ CzÀgÀ°è EzÀÝ JuÉÚ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ£Àì¥sÁgÀAzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É mÁæ£Àì¥sÁgÀA£À JuÉÚ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß (C.Q 1200/-) PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁ°Ì E§vÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀvÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/08 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÀÄ.EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. zÀ°vÀ EªÀ¼À£ÀÄß C¥Á¢vÀ §AqÉ¥Áà fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CªÀ¼À vÀAzÉ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¸Á: ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 153/08 PÀ®A 366 (J) L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/12/08 gÀAzÀÄ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C¥ÀºÀjvÀ EAzÀĪÀÄw vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀ¼À «ªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 21/12/08 gÀAzÀÄ EAzÀĪÀÄwUÉ C¥Á¢vÀ §AqÉÃ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ¸ÁÖAqÀ ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ fÃ¥À£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁjAiÀÄ°è dAUÀ¯ÁvÀzÀ°è MAzÀÄ ¸À® ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAiÀÄ°è gÁwæ JgÀqÀÄ ¸À® ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV £ÀA©¹ d§âj ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É.

ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ ¨sÀAUÁgÀ ®Æn

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÀÄAeÉmÉÖ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ºÀÄ°è£À ºÉÆÃgÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAdÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÉÆUÀj ¨É¼É M¼ÀV¤AzÀ M§â C¥ÀjÃavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆj¹ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ MAzÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ 10 zÉÆqÀØ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀļÀî ¸ÀgÁ 2 ªÀgÉ UÁæA §AUÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ C¸ÀÖ ¥ÉÊ° ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 7 ªÀgÉ UÁæA. §AUÁgÀzÀÄÝ C:QÃ; 7500/- gÀÆ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄAUÀÆgÀ C: Q: 400/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 7900/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀt¥Àà ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.