December 13, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 13-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2008

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ : §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 234/2008 PÀ®A: 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁ¢ü ²ªÀVj ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÀVj ºÉʪÀzÁ£À   ZÁAiÀÄð 41 ªÀµÀð, G:J¯ï.L.¹.¸ÀºÁAiÀÄPÀ  eÁw:¨ÁæºÁät ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ¨ÁVî ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉæøÉïÉl C.Q. 12000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 231/2008  PÀ®A: 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UËAqÀ   ªÀAiÀÄ:37 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, G:ªÀQîªÀÈwÛ ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §,PÀ¯Áåt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EnÖgÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ C,Q. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁmÁA ¥À°Ö : £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå426/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀÄ||¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ºÉý §gɹzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ,  ¢::12/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ ºÀÄ||¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ lAlA DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/5197 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀzÀ°è M§â «zsÁåy¤ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ PÀƽvÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DnªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄlUÀÄ¥Áà PÁæ ¸ï ºÀwÛgÀ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rw vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ , JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ , JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É , JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è «zsÁåy𤠪ÀiÁºÁzÉë vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CPÀgÉrØ EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ , ªÀÄvÀÄÛ KqÀPÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÉÆ® ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr D¹Û £ÀµÀÖªÀiÁr DgÉÆæ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA189/2008 PÀ®A 427,379 L¦¹

            ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀAUÀ¼É ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 53/G £ÉÃzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀ dUÀ£ÁßxÀ  dªÀiÁzÁgÀ ¸Á/ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÉüÀÄwÛzÀÝ EzÀPÉÌ M¥Àà¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/11-12-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ vÀAw ¨Éð ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀA¢lÖ 200 ¹ªÉÄAn£À PÀA§UÀ¼À ¥ÉÊQ 99 ¹ªÉÄAn£À PÀA§UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 19800/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ®èzÉà E£ÀÄß½zÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ PÉqÀ« ,MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 15000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 324 504 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; PËoÁ [PÉ] £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 324 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQÌ : ªÁºÀ£À dRA

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå427/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ºÀ¼Áî¼É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 11/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢::12/12/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5110 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ NªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ MªÉÄä¯É £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÉÆV DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ºÉÆAzÉ rQÌ AiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà PÁå©£À dfÓ ºÉÆV ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁUÀgÉà PÉƽî EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄ

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 252/08: 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Ánî ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖrAiÉÆzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ : ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ PÀgÁ¼É ªÀAiÀÄ 29 G/ªÁå¥ÁgÀ eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ CqÀvÀ ªÁå¥ÁgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Éî֢AzÀ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.