March 26, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 26-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµðÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀ°AUÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ(§»zÉð¸É) HgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀÀ PÁ²£ÁxÀ gÉqÀØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ FdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÉƸÀ¯É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀägÁoÁ G: mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀr PÉ®¸À ¸Á: Gd¼ÀA§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ®Pàëöät vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á:gÁªÀÄwxÀð (PÉ) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §dd PÁªÁ¹Ì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-10-J®-3361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ J 38-J¥sÀ-374 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁgÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁwzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀªÀÄä UÀAqÀ gÀvÀߥÁà J½î ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħÄgÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : ¹¹ð(J) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁÛUÀ DgÉÆæ gÀvÀߥÁà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J½î ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ ¸Á : ¹¹ð(J) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUÉ vÉÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀgÀUÁgÀ ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀjêÀĸÁ§£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ CºÀäzÀ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ §¸ïì ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀzÀ CA©PÁ aÃPÀ£ï SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĵÁÚf JAzÀÄ w½¹ CªÀgÀ eÉÆÃvÀ EzÀÝ E£ÉÆßçâ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 3250/- gÀÆ¥ÁÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ E¸Áäįï vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå G¸ÁÛzï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉÊgï ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CPÀÛgï gÀºÉªÀiÁ£ï vÀAzÉ PÉʸÀgï gÀºÉªÀiÁ£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ CPÀÛgï EvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäAxÀ¥Áà ºÉÃqÉ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ SÁ¸ÀV §¸Àì PÉJ-22-J-6849 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃUÁð(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-0515 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆUÀÄwÛzÀÝ SÁ¸ÀV §¹ìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÉñÀéjUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°è EzÀÝ E¤ßvÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DgÉÆæ ¯Áj Qè£Àgï UËvÀªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: £ÁªÀzÀVÃj EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §AUÁgÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÀ« dªÀiÁzÁgÀ, C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 03 EPÀÆå 0950 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀ(©)¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÀPÁë¼À(©) PÁæ¸ï PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ gÀ« EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.