March 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-03-2011

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12-03-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ gÀhÄgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 65 ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EªÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 48 ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-03-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀ »gÀªÀÄt ¸Á: aPÀ®ZÁA¢ ¸ÀzsÀå §¼ÀvÀ(©) PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 324, 302, 506 :-
¢£ÁAPÀ : 13-3-2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ AiÀiÁ¹ä£À @ J¯Á¤ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ ±ÉÃR ¸Á zÀUÁð£ï f zsÀªÀÄäwæ ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ¸ÀzÀå ¹AzÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CuÁÚ UÀÄqÀÄØ E§âgÀÆ UÉÆ®Øö£ï ¸ÀPÀð¸ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÉÃR SÁeÁ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ CVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ CªÀgÀ ªÀÄzsÀå zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÃR SÁeÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ CUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ºÉ¸Àj¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÀPÀð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¹AzÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À CuÁÚ UÀÄqÀÄØ G½¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-3-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ UÀÄqÀÄØ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀPÀð¸ïUÉ EqÀĪÀ ºÉ¸Àj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÀPÀð¸ï “£À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä§âjUÉÆ fAzÁ EqÀĪÀ¢¯Áè’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÁPÀÄ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ Nr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. UÀÄqÀÄØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÄÝ, ±ÉÃR SÁeÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤AvÁUÀ UÀÄqÀÄØ EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£Àí dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ±ÉÃRSÁeÁ EªÀvÀ¤UÉ dA©AiÀÄ¢AzÀ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¸À® dA©AiÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀÝjAzÀ ±ÉÃR SÁeÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀÄqÀÄØ EvÀ£ÀÄ ±ÉÃR SÁeÁ EªÀ£À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ ©zÀÝ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ dA©AiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d»ÃgÀ EvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ Mr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 11-03-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 ¦JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄA¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä¨ÁÄ EªÀ¼ÀÄ Hl vÀgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 38/ 4232 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸À̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ®Qëöä¨ÁÄ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ®Qëöä¨ÁÄ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÉÛçUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 323, 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 12-03-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉgÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀiÁåPÀgÉ£ÉÆgÀ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆAUÀgÀV vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/03/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¨ÉzÉæà ¸Á: ¨Á®ÆgÀ ¸ÀzÀå ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ¨ÉzÉæà ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á J®ègÀÆ ¨Á®ÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ PÉÊÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°èM ºÉÆqÉzÀÄ UÁ¥ÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 464, 468, 409, 420, 473(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÁ£ÀÄ »jAiÀÄ ªÀQîgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 2008-09 £Éà ¸Á°£À°è ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü gÉÆÃdUÁgÀ (GzÉÆåÃUÀ SÁwæ) AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæ. ¥ÀA. PÁAiÀÄðzÀ²ð 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzsÀªÀ eÉ.E. vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3) ±À²PÁAvÀ ªÀĽî vÁ®ÆPÁ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÀAiÀÄvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/03/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀVj (©) vÁAqÁzÀ°è ªÁgÀ¸ÀzÁgÀgÀÄ E®èzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.qÀ.-100 PÉ.J 38 E -1164 £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ZÁAUÀ¯ÉgÁ,«oÀ®¥ÀÆgÀ, ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀiÁå ¨sÀÄvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA J.¦.13 JPïì 1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwÃAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 448, 307 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/03/2011 gÀAzÀÄ 0540 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fgÀUÁå¼À EªÀgÀ EªÀgÀ vÁÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÁÄAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É vÀÄA©¤AzÀ vÁÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£É »AzÉ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÁÄUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 12/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ fïÁ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ SÁ¹AC° PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÁå¥ÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É n.«.J¸ï. ¸ÉÆÃ¥ÀgÀ JPÀì® ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-063727 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwÃAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÉUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆÃPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 325, 504. 506 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 12-03-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ DsqÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á : ºÀA¢PÉÃgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-01-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁóµÀ vÀAzÉ GªÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ºÀA¢PÉÃgÁ vÁAqÀ EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¸À®PÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.