March 23, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 23-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÉÆÃPÁ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 33 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: dA§V xÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà gÀvÀ£À¹AUï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dA§VÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-39/E-1745 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38ºÉZï.7134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÁ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: §ÄzÉÃgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CtÚ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÉƽ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀļÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/03/11 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߪÀiÁä @ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ vÁ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á ºÀÄtf (J) EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄtf(J) EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1200/- gÀÆ. AiÀÄ ªÉÄl® Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄl® ºÀt 1200 gÀÆ. §zÀ¯ÁV 1500 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£À PÁA§¼É ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 1) 180 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ 40 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1.500/- gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 140/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CfÓ ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð ¸Á ZÀl£À½î EªÀjUÉ J£À.E.PÉ.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-563 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ, JqÀ Q«UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/03/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.