March 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-03-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ dAiÀĪÀAvÀ ¨sÉPÁ¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±Àå£À, ¸Á: PÀªÀÄoÁt, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄ PÀªÀÄoÁtzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ §eÁd r¸À̪Àj £ÀA. PÉJ-38/PÉ-6723 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ²ªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀå£À, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ eÉʪÀAvÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÀ£À ZÀPÀÌgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zsÉÆAr¨sÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁd CvÀ¯Á¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦n-2538 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-39/353 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀjUÉ ¨sÁj ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À°è zÀvÁÛwæ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 332 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄtgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ KSÉÃ½î ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð G: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è (¸ÀªÉð ªÀiÁqÀ®Ä) UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà, 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà, 4) ¢°¥À vÀAzÉ «oÀ® J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «£ÁB PÁgÀt UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjAiÀÄ®Ä §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼É PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 15-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÁægÉrØ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw vÀļÀ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-02-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §¸ï ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À §AzÁUÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSɽ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgÀ £ÀA. PÉ.J-33/JªÀiï-588 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÀÄPÁÌgÁªÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©ÃlÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ gÉÆArUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ £ÁUÀ±ÉÃn EªÀjUÉ JqÀPÀtÄÚ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¹éAiÀiÁ EªÀ½UÉ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ & vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÉÆAqÀ eÉÆÃUÉ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á; £ÁUÀÆgÀ (J£ï), vÁ; OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß JvÀÄÛ, JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄtPÉj ¸Á: PÉÆüÀÆîgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¥ÉÊQ ºÀt §gÀĪÀÅ¢zÀÄÝ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉƦ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉÃAqÀw E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ «oÀ® §gÀUÀ¯Éè ¸Á: AiÀiÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ UÀÄAeÉ vÀA¢¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðuÁÚ §gÀUÀ¯Éè ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.