March 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð, PÀnAUÀ PÉ®¸À, eÁ: ºÀeÁªÀÄ, ¸Á: vÁd PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É lÆjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÉÃR C¥sÀ£Á£À vÀAzÉ ±ÉÃR G¸Áä£À ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, «zÁåyð, ¸Á: eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¼ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀAnPÀgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀVÃgï vÀAzÉ ¨Á¨sÀÄVÃgï ªÀAiÀÄ:28 eÁ : UÉÆøÁÄ, n«J¸ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ £ÀA PÉJ-03 E.¦.-3296 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹àÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ UÀt¦ qsÉÆÃtUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ SÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄתÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÁWÁägÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁWÁägÉ eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀÀ G: Q° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁĸÀ®Ä MªÉÄä¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQPÀrØ VÃjzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éè ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ CPÁäf ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: ©lÄqÁ (gÁd¸ÁÜ£À) ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ ¹éÃmï ºË¸ï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¼ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ39 eÉ-6422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÀ½îîSÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ Dgï.n.N. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ rªÉÊqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CwÃPÀ ¥Á±Á vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiËd£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀAV£À Dl DrPÉÆAqÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä HgÀ ºÉÆgÀV£À PÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀÄgÀħ ¯Áj £ÀA J.¦.29n.J.6608 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ G : ºÀjºÀAvÀ §mÉÖ CAVqÀAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ . DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ »ÃUÉ JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV DmÉÆà ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.