March 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2011

¨ÉêÀÄ®SÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 341, 323, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÉÆqÀA¥À½î ¸ÀzsÀå: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀnÖ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð 2) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀnÖ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð 3) AiÀÄAPÀnÖ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä gÀÆ¥Á ºÀÄqÀVUÉ PÀ©â£À WÁtzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÉÆ£Éß AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¯Áè ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÉƸÀr CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæAªÁV vÀqÉzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ JqÀ ºÉÆPÀ¼ÀzÀ°è PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É w¥ÀàtÚ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÉåÃgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf PÁA§¼É ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀPÉÌ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉÄAzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃAqÀwAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ «gÀ¸À GAmÁV JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÉÃAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆÃArzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß §½ EzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß 1,85,000/- gÀÆ¥ÁÄUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà (ªÀiÁªÀ) vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà eÉÆåÃvÉ£ÀªÀgÀ 2) CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ ªÀįÁè¥Áà eÉÆåÃvÉ£ÀªÀgÀ E§âgÀÄ eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr 3) eÁÕ£ÀzÉë UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ. EªÀgÀ£ÀÄß ªÀqÀ£ÀPÉgÁPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¤AvÁÛUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà EvÀÛ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ J gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁjzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CzsÀð PÉÆÃqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉÄAzÀ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉÄj F gÀAr ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ JAzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÁÕ£ÀzÉë EªÀ¼ÀÄ F ¨sÁqÀPÁªï £À£ÀßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝ£É. CAvÁ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊ¢jvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2011, PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¹gÀUÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉƯÉAiÀÄ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ UÉÆÃqÀPÉ 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¯Á® ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ E§âgÀÄ ¸Á: ¹gÀUÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ K ºÉƯÉAiÀÄ eÁwUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀuÉ ªÀiÁr C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ PÉñÀªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¨ÁÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÀ½ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½AiÀÄ vÁÄAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ£À vÁÄAiÀiÁzÀ ±ÉÆèÁ¨ÁÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 78(3) Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÁ¥ÉÆ ¥ÀgÀªÁV ²æà JªÀiï DgÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-1545, 1082, 1793 fÃ¥À ZÁ®PÀ GªÉÄñÀ gÉrØ J¦¹-246 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-150 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÃ¥Áà ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃmÉî JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1] gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ CAPÀ®UÉ eÁ: PÀ©â®UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ 2] ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 100/- gÀÆ¥ÁÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr. PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀë CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1515 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä vÀ¥ÉÆàæàUÉ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 1,500/- gÀÆ. MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À ¸À»vÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 10/03/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ U˸À vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÀ¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ £À¹gÉÆâݣÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.JªÀiï.JZï.-14/E-1833 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ ¢AzÀ zÁqÀV PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆúÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À¹gÉÆâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¨sÀzÀæ¥Éà ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ MlÄÖ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, EªÀgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀ£Àß±ÉnÖ [PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ] EvÀ£ÀÄ HgÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ©.J ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ MPÀÄÌ®vÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä CtÚ-vÀªÀäA¢gÀAvÉ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ªÁ¹¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀzÉ J¯ÉÆè ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ EªÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA©æñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁ£É ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ PËlÄA©PÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀézÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆæ 1] ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 2] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ 3] £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 4] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ J®ègÀÄ eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀd£ÀVÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄVÃgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw UÉÆøÁÄÄ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀAPÀgÀ ªÀÄ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÀUÀ DgÉÆæ £ÀgÀºÀj vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ £ÀA PÉ.J-38E 7011£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤lÄÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸À̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀj¸ÀÑAzÀæ ¨ÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ DgÉÆæ «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉîAUÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸À ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ; J¸ï.¹ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; d£ÀªÁqÁ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÉÆýzÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ 2) ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆýzÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ «zÀÄÝ. EªÀgÀ E§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV w¥ÀÄð §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ¹PÀÌ® CAvÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV C¦®Ä ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀPÉÌ C¦®Ä ºÉÆzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀªÀÄ£Àì eÁjAiÀiÁVzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÀ PÀ®SÉÆÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2011, PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ E¸ÁäÄ® ¸ÀAvÉÆõÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÀjd£À G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀÄtĸÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁÄUÉ ªÀiÁvÁr §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV vÁÄAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀĪÀgÉà DzÀ DgÉÆæ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gÉÆÃ¼É 2] «oÀ® vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆÃ¼É 3] GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gÉÆÃ¼É 4] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆ¼É 5] ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆÃ¼É J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÄt¸ÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¯Éèà EzÀÝ dUÀzÉë UÀAqÀ ©üªÀıÁå ¥Àæ¸ÁzÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸ÀAvÉÆõÀPÀgÀ, CAPÀıÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Àæ¸ÁzÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 324, 504. L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 53 eÁ: G¥ÁgÀ gÉrØ G: ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ZË¢æ eÁ: G¥ÁgÀ gÉrØ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ Rað£À ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®ªÀÄ 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 68 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl FvÀ£À ªÀÄÆzÀ®£É ¥Àwß D®ÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EªÀ½UÉ J¯Áè ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄlÄÖwÛzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽®èªÉAzÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-13 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢£À gÁt UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl EªÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁV ®UÀߪÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj gÁtÂUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, AiÉÄñÀ¥Àà JA§ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ºÉAwAiÀÄgÁzÀ «zÁåªÀw ªÀÄvÀÄÛ gÁt EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀgÀªÀgÀ ²Ã®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DUÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À-QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ®èzÉà vÀ£Àß §ÈºÀvï PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀ®Ä ¸ÀºÀ PÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À vÀAzÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀÄzÀ°è J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÉÃj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ dUÀ£ÁßxÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ J¯Áè CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ vÀ¯ï 10-12 ¥Áèmï¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢UÀ¸ÀUÀ½AzÀ dUÀ£ÁßxÀ zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ¥Áèmï ªÀiÁjzÀ §UÉÎ FvÀ£À ªÉÄð£À G¨sÀAiÀÄ ¥ÀwßAiÀĪÀgÀÄ dUÀ£ÁßxÀ£À eÉÆvÉ ºÀtzÀ §UÉÎ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÀ CªÀgÀªÀgÀ°è dUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁßxÀ£À CtÚ¢gÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ, CªÀÄÈvÀ, £ÁUÉñÀ zÀÆrØ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï zÀÆrØ FvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉÄAzÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¥ÀwßgÀªÀgÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dUÀ£ÁßxÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀÄäPÀwÛ »qÀÄzÀÄPÉÆArzÁÝ£É CªÀ£À ¥ÀwßAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄQ¹PÉÆýîj, §zÀÄQ¹PÉƽîj CAvÁ agÁqÀÄwÛzÁÝgÉ EvÁå¢UÁV w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ zÉÆrØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄaÑzÀ vÀnÖ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ gÀÆA£À°è ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß «zÁåªÀw EªÀ½UÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄäPÀwÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀÈ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆA£À°è JgÀqÀ£É ¥Àwß gÁt EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EªÀj§âgÀÄ CªÀjUÉ DzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀgÀÄ. F WÀl£É ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ WÀl£É PÁ®PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£À CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ WÀl£É UÀªÀĤ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉÆrØ FvÀ E§âgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÁzÀ «zÁåªÀw ªÀÄvÀÄÛ gÁt EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀvÉ, ²Ã®vÉ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ¥Áèmï ªÀiÁjzÀ ºÀtzÀ vÀPÀgÁj£À°è zÉéñÀ GAmÁV EzÉ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß E§âgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/03/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Áf«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀªÁ¯É ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/Dgï-2278 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV gÀªÀgÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄvÀÛAVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ £ÀqÉĹ alUÀÄ¥Áà, GqÀ¨Á¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¹è¥ï DV ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ £ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.