March 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-02-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ªÀqÀVÃgÉ, 45 ªÀµÀð, ¸Á¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ Z˽ PÀqÉÄAzÀ DgÀgÉÆæ NAPÁgÀ, N«Äß ªÁå£ï £ÀA:JªÀiï.ºÉZï-124547 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ªÁå£ï CwêÉÃUÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ rQÌ¥Àr¹ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉƼÀPÁ®Ä £ÀqÀÄ«£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 06/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀAZÁPÀëgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀAZÁPÀëgÉ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 447, 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-03-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ `¢` QgÀt ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É& PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀ£Àß½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.14 gÀ°ègÀĪÀ 2 JPÀgÉ d«Ää£À°è mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆî ºÉÆÃqɸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: PÀÄgÀ£Àß½ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîzÀ §UÉÎ E£ÀÄß ºÀt PÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÀÄ C°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆî ºÉÆÃqÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: U˽ G: UÁæ. ¥ÀA G¥ÁzÀåPÀë ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EªÀgÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 2.ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 3,§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ 4, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄ F £Á®Ì DgÉÆævÀgÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£É£ÀÄ ªÀiÁºÁ ºÀjZÀAzÀæ£Á E¢ J£ÉÆ CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÆÃPÀ¸À ©Ã°è£À ªÉÄÃ¯É ¸À» ºÁPÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßPÁ°è£À §Æl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-02-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ E¨Áæ£À vÀAzÉ RÄgÀ²ÃzÀ ¸Á: UÉÆïÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ºÀt ºÁUÀÆ gÁå±À£À CQÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 353, 504, 323, 506, 427, 383, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧§£À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ¸À.¥Ëæ. ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ¯ÁzsÁ ¸Á: ZÁAzÀÄj vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À «±ÉõÀ vÀgÀUÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ©qÀÄ«£À £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ «±ÉõÀ vÀgÀUÀw vÉÃUÉzÀÄPÉÆüÀÄîªÀ ªÀÄÄAZÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1)¥ÀAZÀ²Ã® vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ 2) ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ E§âgÀÆ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÀÆqÉzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉÃqÀ« CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ, ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 10£ÉÃvÀgÀUÀw «±ÉõÀ vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ°è §AzÁUÀ ¥ÀAZÀ²Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ E§âgÀÆ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÀĽvÁUÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ±À²PÁAvÀ ©qÀªÉ EªÀgÀÄ M¼ÀUÉ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 5000/- gÀÆ¥ÁÄ ¸ÀºÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2011, PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ F±Àéj UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgï (J) EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ U˽ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉÄj CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽ G: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀë ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁåªÀQ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÉÊ JwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤£Àß PÀqÉÄAzÀ §AzÀgÉ J®èjUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CµÉÖ C®èzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ CqÀZÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÀlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.