March 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dPÀĪÀiÁgÀ, §ÆzÉ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ §rUÉgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAqÉ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr PÉÊ»rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ aAvÁªÀÄt UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ aAvÁªÀÄt EPÉAiÀÄ £ÉênUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/03/2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀ £ÁåªÀÄvÀ¨Á¢ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: gÉÃPÀļÀV EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà ¸ÀA PÉJ-39/5345 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-40-41 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉƪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ «oÀ® ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀj§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è vÀqÉÆüÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.