December 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀƱÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ©Ãj (©) EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ eÁvÉæUÉ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/7765 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À d£ÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¨sÁUÀªÀiÁä, ²ªÀªÀiÁä, ªÀÄwÛÃvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-13/©-4784 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ »vÉñÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆÃUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, UÀAqÀ¸ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆÃ¥Á£À FvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀqÉ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀUÀqÉ ±ÉÆîØgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢PÀAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʪÀÄ£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆqÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgï £ÀA PÉJ-38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAV EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ, 2) eÉÊ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgï £ÀA PÉJ-38/1760 £ÉÃzÀgÀ°è gÁAUï gÀÆmï¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2011 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀtÆäPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/6158 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), EªÀjUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï- 0827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf £Áå£ÉÆèÁ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ºÁ®½î FvÀ£ÀÄ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄzÀ°è mÉAmï ºÁQ ªÀÄgÀ½ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¤qÉÆÃzÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ¸ÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: mÉAmï CAUÀr, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.