December 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-12-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 379 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®A§Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt fB ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÁB ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀ fÃ¥À £ÀA. 39/JªÀiï -142, ªÀiÁqɯï 1995 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. r.n.-73755 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. n-73755, £ÉÃzÀÄÝ 85,000=00 gÀÆ.UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 35,000=00 gÀÆ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 50,000=00 gÀÆ. «dAiÀÄ®Qëöä ¥sÉÊ£Á£Àì UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£Àì gÀªÀjUÉ 50,000=00 gÀÆ. PÀlÖ®Ä 21 PÀAw£À ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 26/08/2012 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ UÀqÀĪÀÅ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA. 39/JªÀiï -142, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥À gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. UÀt¥Àw vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµïð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ªÉƼÀPÉÃgÁ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] gÁeÉ¥Áà ¤AUÀzÀ½î ¸ÁB ¤AUÀzÀ½î vÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt fB ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 22/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀÄgÀÄSÉüÀV EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì - ºÀ½îSÉÃqÀ PÀÄgÀħSÉüÀV qÁªÀgÀUÁAªÀ ªÀiÁUÀðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-489 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ±ÀÄ¢ÝPÀgÀt WÀlzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ PÀ©â£À ¯Áj £ÀA : JA ºÉZÀ -27-JPÀë-3207 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ jÃw §¹ì£À°èzÀÝ E£ÀÄß 18 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :;-

¢£ÁAPÀ : 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà ¤A¨ÉuÉÚ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð G:§mÉÖ £É¬ÄªÀÅzÀÄ eÁw: ºÀlUÁgÀ ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ; D¼ÀAzÀ f; UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå §£À±ÀAPÀjUÀ°è §.PÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 6 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2560/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä LªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀSÁ£ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G:§Æ¸ÁgÀ CArAiÀÄ°è PÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: T¯ÁèUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀAdÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ²PÀëQ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw- PÀ§â°UÀ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁªÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÉÊ ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀÄ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå zsÀªÀÄÆägÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ EªÀgÀÄ aPÀ£ÁUÁAªÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄ¢£Á £Á¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄÄqÀÄ© PÀ®èSÉÆgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®èSÉÆgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ eÁ£À rÃAiÀÄgÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. £ÉÃzÀgÀ ZÉù £ÀA§gÀ Dgï 285590 f¦Dgï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ MªÉÄäÃ¯É dA¥ÁzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ ¯ÉçgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå gÉÃRļÀV ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®èSÉÆgÁ EªÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ JzÉÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀgÀaÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.