December 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-12-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-12-2011


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1450 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-¸ÉÆãÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ 1] ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£É ¥Ánð 1] ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä°è JgÀqÀÄ ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ[JA] UÁæªÀÄzÀ°èzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ fêÀ ºÁ¤ DUÀ° D¹Û ºÁ¤ DUÀ° ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀgÀAeÉ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ «zÁåyð ¸Á PÉÆlUÁå¼À vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆæ¸ÀìgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ38/3454 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß f¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄ«£À°è PÀmï ªÀÄrzÀjAzÀ fÃ¥À MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÁgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÉrØ ªÀÄÄAUÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ£À¥À°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÁUÀ£À¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ aAvÁQ Gd¤ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Mr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 239/2011 PÀ®A279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁf C§ÄÝ® PÀ°ÃA vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ªÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ. ºÁ° ªÁ¸À ±ÁºÀ UÀAd M¼À¨sÁUÀ zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀĹ¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38 2395 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌzÀjAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, mÉÆAPÀzÀ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2011 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠻gÀÆ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ eÁzsÀªï eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÉÃqÀÆ vÁAqÁ, WÁl¨ÉÆgÁ¼ï vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÉÃqÀÆ vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16/12/2011 gÀAzÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÁÌV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁAqÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÁ°äPÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/201 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉÃlPÀgÀ ¸Á: ©Ãj(©) EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ Z˪Áít ¸Á: zÁgÉUÁAªÀ vÁAqÁ f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀ©â£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀĪÁUÀ DPÀ¶äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj mÉÊgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ DvÀ£À JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 32, 34 P.ÉE. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À PÁæ¸À ºÀwægÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁgÁ¬Ä EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÉ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUÀ 650 JAJ¯ï ©ÃgÀ 10 ¨Ál¯ï, PÉ J¥sï ¥ÉæëÄAiÀÄgÀ 5 ¨Ál¯ï, PÉJ¥sï n£À 330 JAJ¯ï 10 ¨Ál¯ï , £ÁPïOl ©ÃgÀ ©Uï 11 ¨Ál¯ï, Mn 180 JAJ¯ï 9 ¨Ál¯ï, ¨ÉÆä 180 JAJ¯ï 6 ¨Ál¯ï, Cgï J¸ï 180 JAJ¯ï 10 ¨Ál¯ï, JA¹ 180 JAJ¯ï 3 ¨Ál¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 4507.04/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀð GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.