December 9, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-12-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ZÀ½ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ ¨ÉAQUÉ ªÉÄÊ PÁ¹PÉƼÀÄîvÁÛ PÀĽvÀÄ, £ÀAvÀgÀ M¯ÉUÉ ¨É£ÀÄß ªÀiÁr PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÁUÀ vÀÄPÁ¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ ¸ÉgÀVUÉ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¹gÉUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ, EvÀ£ÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄvÉñÀ vÀtzÉ ªÉÊdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀw MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÀAzÀæPÀ¯Á ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå ®Qëöäà E§âgÀÄ gÉʯÉéà ºÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆqÀA§¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀgÀÄgÀħ, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄvÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀØ gÀÆ«Ä£À°è Dgï.¹.¹ PÉÆArUÉ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-12-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ-39/6831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ PÀħįɸÁ§ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚ¥Áà zÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀnÖUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ CuÉÚ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà zÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ CuÉÚ¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 102, 41(r) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝt, CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ, §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ, EArPÁªÀÄ, ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì, ©AiÀiÁAqÀ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ PÀA¥À¤UÀ¼À MlÄÖ 19 ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 7800/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08/12/2011 gÀAzÀÄ J¯Áè ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è EnÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ. ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁ±É¥À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ (JªÀÄ), vÁ: OgÁzÀ(©), EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀÄtUÁgÀ ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÉ.¦.J¸ï.¹ PÉ®¸À PÉÆr¹vÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ D PÉ®¸ÀPÉÌ 2,50,000/- gÀÆ RZÀÄð §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý EUÀ 1,50,000/- gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ËPÀj DzÀ £ÀAvÀgÀ G½zÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁwUÉ £ÀA© ¢£ÁAPÀ: 27-06-2008 gÀAzÀÄ. 1,50,000/- gÀÆ. PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ 08 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ £ËPÀj ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÉ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ §UÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 8/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ £ÉîªÁqÉ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥Àjò®£É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ 2) ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¸ÁªÀ¼É, 3) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 4) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ, 5) ²ªÁf vÀAzÉ ¥ÉæêÀiÁf ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 08-12-2011 UÉÆÃgï aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¥ÀgÀ²Ã®£ÉUÁV C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ CªÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: UÉÆgÀ aAZÉÆý EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ºÀ¸À£Á¼É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħÄ, 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ªÀÄĪÀgÀÄ ¸Á: UÉÆgÀ aAZÉÆý, 4) ¸Àa£À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÉõÀªÀgÁªÀ £ÉîªÁqÉ eÁw: ªÀÄgÁoÀ, E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.