December 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ¤UÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨ÉÃ¼É ¨ÉüÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆåÃw¨Á ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà ¤°è¹ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀgÉUÉ ©ÃqÀÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÉmÉÆæî DVzÉ DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ ºÉýzÀgÉ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 447, 323, 324, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨ÉUÀA¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ¯Á¯ï ªÀĺÀäzï £ÁUÀgÀa ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 358 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©nÖzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E£ÀÄß vÉÆUÀj ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, £É®PÉÌ PÉqÀ«, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.