June 1, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01/06/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ G: ¹¦¹ 1627 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JzÉ £ÉÆêÁV CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ CuÉ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/5/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀĸÁä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÀ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ ¥ÀªÁgÀ, 2) ¥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ, 3) PÀgÀt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ, 4)±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt ¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀÄnUÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÉJ-38/eÉ-3526 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JqÀ«£À vÀAzÉ F±ÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÉÆâ AiÀÄ®èªÀiÁä PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¨ÁæºÀA vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀmÉÖ¥À½î ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¨Á¸ÁºÉç ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÊgÁUÀ, vÁ: ¨ÁgÀ¹, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ(JA.J¸ï) ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨ÁgÀ¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£ÀÄ ¨ÁgÀ¹UÀÆ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è, ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÁgÀ¹UÉ §A¢zÁ£ÉAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¨ÁgÀ¹UÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ J°èAiÀÄÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¨Á¸ÁºÉç vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÊgÁUÀ, vÁ: ¨ÁgÀ¹, f: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JA.J¸ï) gÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 147, 448, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÁªÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ºÀļÀPÀ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 35 eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/5346 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉͽî gÉÆÃqï CAiÀiÁ¸À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA J¦-29/r-5202 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwÛzÀÝ DmÉÆà jPÁëUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ß§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀ£Àt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄʸÀ¥Áà, 2] vÀÄPÁgÁªÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÄʸÀ¥Áà ªÀÄZÀPÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: aQÌ¥ÉÃl EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ¥Á°£À ºÉÆ® PÉÆqÀzÉ PÉÆnðUÉ PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà ¢¯Éè, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÀªÁ¤ gÉʸÀ«Ä®¢AzÀ ©ÃzÀgÀ a¢æ PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/J.J¯ï-4878 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉUÉ, JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁjM¼ÀUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 32, 34, PÉ.E JPÀÖ & 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C°¸Á§ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ- 38 f.143 £ÉÃzÀgÀ°è ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀvÀ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÆgÀ½î ¸ÀzÀå PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ qÀ¨ÁâzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 05 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä C.Q.500/- gÀÆ £ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/1699/1700 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉÆAr¨Á vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: KPÀA¨Á vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: KPÀA¨Á vÁAqÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ ZÀgÀt FvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUï eÁzsÀªÀ, ¸Á: CwªÁ¼À EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ n.« £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ ¸ÀzÀå CwªÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj EªÀ¼À£ÀÄß ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ §¯Ávï ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ DgÉÆæUÉ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.