June 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/06/2010

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆgÀ£À½î EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà zÀÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹Ãr®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvï ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gɪÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CdÓ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ zÁ£ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉÆî¸ÀÄj, vÁ:¤®AUÁ gÀªÀgÀÄ PÀªÀįÁ gɹqɤì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/J¥sï- 5356 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 323, 324, 204 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 29 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹, ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ; OgÁzÀ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä vÉdªÀÄä UÀAqÀ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄ¹Û §A¢zÉ CAvÀ ºÉý J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÁåV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 323, 324, 204 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 19 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹, ¸Á; SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ; OgÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ¤£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ C§ÄÝ® £À©Ã ±ÉÃPï ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÁf£À UÁ蹤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄ®UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉqÀ¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà ªÀÄ®UÀAqÀ ¸Á: ¨ÉqÀ¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 09/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ¨sÁgÀvÀ E§âgÀÄ ¹AzsÀ£À PÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀªÀiÁgÀ PÁgÀAeÉ ºÁUÀÆ 24 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ¨ÉÃAd«ÄãÀ ¸Á: PÉ.ºÀZï© PÁ¯ÉÆä EqÀ§ÆèJ¸ï 37 ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁQ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁ£Àì ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.