June 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/06/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ «ÄãÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÁZÀ¥ÀÀà UËAqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ EµÀÖ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ JA.J¸ï.qÀ§Äè. «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀjÃPÉë PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀjAzÀ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA CmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-892 £ÉÃzÀÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À E½eÁj£À°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ . DzÀgÉ ¸ÀzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ¤UÉ GªÀÄUÁð SÁ¸ÀV PÁ£ÀqÉ D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀĺÀ¹¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð ¥ÉÆ°¸ï oÁuɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-6-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ GªÀÄUÁð AiÀÄÄ.r,Cgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄgÁp AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀlPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÆmÉÖ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå£À 1415 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ fæ £ÀA PÉJ-39-JªÀiï-509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UËgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ªÁ¼ÀĪÁ¯É ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉArwUÉ ©lÄÖ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ºÁQ vÀ£Àß UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉ®è ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ vÁªÀÅ EzÀÄÝ J£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 457. 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á : ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄÆägÀ ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ 5 PÉ.f »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ 2 zÉêÀgÀ WÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 143. 147. 448. 341. 326. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁVV ¨ÉÊzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ¤®Äè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ J£ÀÆßvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 143. 147. 448. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ ¤ªÀÄäuÁÚ UÉ¢ÝzÁ£É EªÀvÀÄÛ ¤AUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1493 £ÉÃzÀÝgÀ°è d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 105/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd JgÀ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà JgɨÁ¬Ä ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É MAzÀÄ ªÉÃ¼É F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 106/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ UÁæA.¥ÀA. PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzsÉ ªÉÄÊ£Ád 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzsÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw 4) «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ 5) PÀjêÀĸÁ§ vÀAzsÉ ªÀiÁgÀÆ¥sÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á PÀªÀÄoÁt EªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆlgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÁgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ n.«.J¸ï. ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 354, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §¸À°AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉʸÀ£Éå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dVÎzÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄÝ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ CªÀgÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ü¦AiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªÀ ¨sÁ¨Éæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ ; ¨ÁæºÀät G: ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉî¸À ¸Á: ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiï,JZï 12-¹,ªÁAiÀiï 6797 £ÉzÀÝgÀ°è ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ¤AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¤wãÀ vÀAzÉ £Á£Á ²æøÁUÀgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï JZï-12/ssssssss¹.ªÁAiÀiï-6797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÁj£À »rvÀ vÀ¦à VqPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À EAf£ï ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁj£À ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f¯Á¤ vÀAzÉ UÀįÁ§¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ:30 G; ¸ÉÃPÉæÃlj PÉ®¸À ¸Á: avÀÛPÉÆmÁ (©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 279 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj G:n¥ÀàgÀ £ÀA JA.¹.AiÀÄÄ-4175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.