June 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/06/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üfÃvï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªï ¨ÉÆgÁ¼ÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-39/6992 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPïì¤AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.N. D¦üøï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4618 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ eÉÆÃj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éèà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÀÄ¢üÃgÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÄð£À CzsÀð ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 406, 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ CAZÉ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¥ÉƸïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï C®UÀÆqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAoÁ¼À ¸À¨ï ¥ÉƸïÖ D¦üøï EªÀgÀÄ 18/06/2010 jAzÀ 08/11/2004 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Dgï.r ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÁÌV zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁdVÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁzÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÆd£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ-38/JZÀ-7972 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ PÀæµÀÚ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà qÉÆêÀÄuÉ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉÆÃV UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ RAqÉãÉÆÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¹è¥ï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ PÀæµÀÚ¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-6-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°è ºÀªÀiÁ®zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¹ªÀÄ£ï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚPÉÌ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÉúÀgÀÄ r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À ¨ÁV° QðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À 1) MAzÀÄ ºÉÆøÀ ¹°AUÀ ¥sÁå£À, 2) MAzÀĸÀÆl PÉøï, 3) £Á®ÄÌ PÁ¯ÉÃf£À AiÀÄƤ ¥sÁªÀiï ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, 4) JgÀqÀÆ G®£À ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ, 5) CAa ¥ÀAZÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q 3550/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ZËzsÀj £ÉúÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 302, 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ²PÀëQ ¸Á: d®¸ÀAVé EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆåÃw EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©ât gÁqï ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F PÀÈvÀåPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 20(©) J£ïr¦¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/6/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAeÁzÀ ªÀÄÄmÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ¸ÀzÀ°èzÀÝ 4 PÉ.f. UÁAeÁªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 8000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 62/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ¨sÁ« zÉÆqÉØ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAP 25-06-2010 gÀAzÀÄ 700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀvÉ¥Áà ¸Á ¨ÉîÆgÀ(J£ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉîÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 PÀÆå-94440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨sÀPÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁgÉÉ. PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ gÀd¤PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ²æÃPÁAvÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09-n-2609 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆwð ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀUÀßUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÈvÀå £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.