June 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/06/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ(JªÀiï¦) UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄævÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ¸Á§ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À¼ÀzÀ ªÁ¯ï wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ MªÉÄä¯É ¨Á¬ÄUÉ £ÉÆÃgÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2010 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¹¸Éð, ¸Á: £ÉüÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 341, 323, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ G«Äð¼Á UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸ÉƼÀAQ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ aPÀÌ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAQ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ CPÀr ºÉÆ® ©wÛzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 279 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/10 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CA§ÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁgÀ£À°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-5734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀd¯É CºÀäzÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ºÀ©Ã§SÁ£À ¸Á: ¥ÀmÉî £ÀUÀgÀ CA§gÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ wæA§PÀ vÉÆ¥ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÀUÁAªÀ, vÁ: PÀ¼ÀA§, f¯Áè: G¸Áä£À¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-09/ J¯ï-2865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ-1955 :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀAUÀ滹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.J¯ï. »gÉêÀÄtÂPÀgï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ E¯ÁSÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ eÉÆvÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¯Á® UÀÄvÉÛÃzÁgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¥sÀgÁ¸ÀªÁ¯É E§âgÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1945 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ºÁUÀÆ E£ÀÆß J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹)UÉ §gÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÀ(©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ SɼÉÎ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtÄ ®ªÀiÁt E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ SɼÉÎ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà£À ¨sÁªÀ£ÉÆçâ£ÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî £ÁªÀÅ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀÄArwPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄvÀæ¦AqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ £ÁUÀÆgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ ¤Ã£É PÉÆqÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ºÉý¢Ý CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QgÀt PÀgÀ¨ÉAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹ÃgÀÆgÀ(vÁ), vÁ: CºÀªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.JZï) EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì-GzÀVÃgÀ §¹ìUÉ ºÀwÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §¹ì£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥À¸Àð£À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÁzÀ 1) UÀAl£À 2 vÉÆ¯É 5 UÁæA 2) ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀĽ ¸À»vÀ 7 UÁæA 3) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ®ÄAUÀgÀÄ 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 48350/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.