June 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/06/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆmÁ¼À, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£À £ÀA§gï E®èzÀ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä¥ÁåjqÉʸÀ zsÁ§PÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ WÉÆÃmÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ §¸À¥Áà ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ²æÃzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K zÀ±ÀgÀxÁå ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑUÉ ºÉÆ® ©vÀÄÛw¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ PÁ«¤AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð½UÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà CzÉ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀ gÉÆAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀıÁ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CqÁªÁ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ «ÄvÀægÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/eÉqï-29 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ-1 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¯ÁoÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¹zsÁxÀð PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄ KzÀÄjUÉ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ-2 ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀi˯Á¤ ªÀÄįÁè G: PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ OgÁzÀ rÃ¥ÉÆ ¸Á-¢AqÀªÁgÀ vÁ-§¸ÀªÀ£À ¨ÁUɪÁr f-©ÃeÁ¥ÀÄgÀ. EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04-06-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ²®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦ 28- J.JA. 5444 £ÉÃzÀÄÝöß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§rAiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉƸïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 22/20 ¢£ÁAPÀ: 16-06-2010 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀvÀæPÉÌ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²Ã®ªÀAvÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D±ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 06-06-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ 2) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ E§âgÀÆ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀjUÉ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® E£ÀÄß ºÉaÑUÉ §gÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ©wÛzÀgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄwzÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ §® ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀAfªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á ¥Á¥À£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì EAzÀ PÀÄAmɹ¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢VzÀ vÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß G½zÀªÀjUÀÆ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506(11) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¦ü vÀAzÉ ªÉÆû£À«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á ZÁ°Ì ªÀÄA. £Áå®PÀ¯ï J.¦. EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 30/- gÀÆ. ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©nÖzÉÝÃ£É 30/- gÀÆ. ¨ÉÃqÀ 60 gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ EµÉÖ ºÀt EgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ¸Áé«Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 2) ªÀiÁfzÀ vÀAzÉ ºÀ«Äïï SÁ£À ¸Á UÁzÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J-2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ QèãÀgÀUÉ vÀ£Àß ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. 60/- gÀÆ. PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ 3200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï CA.Qà 1200/- £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.