June 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03/06/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 1-6-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉAl ±Álð¸ÀQðl ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ zÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÀì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 2-6-2010 gÀAzÀÄ 0805 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¨sÀªÁ¤PÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀgÀÄqÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆÃAUÀ½ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 31/5/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄZÉð ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆqÀ¯É aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¥À¢ät¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÀgÀÄqÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÉrØ ¥Á¥À gÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw :gÉrØ, ¸Á: E¯Áå¼À ¸ÀzÀå PÁ¼É ¥Áèl GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ GªÀÄUÁð ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ¸Á̦ðAiÉÆ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-31/¹J-2443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ gÉrØ EvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæªÉÆÃzÀ gÉrØ EvÀ¤UÉ §® PÉ£ÉßUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÀÄdzÀ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀ ZÁ¼ÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. aQvÉìUÁV ªÀÄAoÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀiÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ »ÃgÀÄ gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁAqÀ, vÁ:f:UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ« E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï-05,JªÉÊ-7434 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ.£ÀA 09 £ÉÃzÀ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉJ-04/JªÀÄ.¹.4205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ, JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 498 [J], 323, 504, 506, 149 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁt UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹¹ð[J] EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7d£À J®ègÀÄ ¸Á: ¹¹ð[J] UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ J1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E¯Áè CAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹QÌzÀgÉ ¤£Àß vÀAzÉUÉ RvÀA ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ ªÉÄð£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁ®¼Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ[¦] EvÀ£À ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄ®«¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ-05/2754 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆeÁ EPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á®ÆªÀÄ£À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ §AUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ gÉÃdgÀ ¥ÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ EªÀgÀÄ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-39/560 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁåQì ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀ PÀteÉ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-39/560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉøÀgÀ PÉ.E.© ¥ÁªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 324, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÀAUÀ£ÉÆÃgÀ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¸ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÁoÀ, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ QgÁt CAqÀVUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ DgÉÆæ 1) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁgÁVÃgÀ 2) UÀÄAqÉÃgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁgÁVÃgÀ E§âgÀÆ ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¨ÉèqÀ¢AzÀ §® gÀmÉÖUÉ EjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ §® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 2/6/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.n.¦.-1097 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »rvÀ vÀ¦à ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.