May 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/05/2010


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî ZÁ®PÀ ºÉƸÀ mÁæPÀÖgÀ, ¸Á: §ÄzsÀÞ £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®PÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf ¥Ánïï vÀAzÉ vÀªÀÄuÁÚ ¥Ánïï eÁw: ºÀlPÁgÀ, ªÀ: 22ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆÃgÀr, vÁ: dvÀÛ, f: ¸ÁAVè(JªÀiïJ¸ï) EvÀ£À PÀAmÉ£Àgï £ÀA JªÀiïJZï-06/J¹-1935 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ, PÀAmÉ£ÀgÀ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀ£Àt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà VgÉÃ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ £ÀA-9 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆÃæAiÀiÁzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-0820 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj ±ÁAvÁ EvÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §® ¥ÁzÀzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¯Á¸À¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ PÁªÀıÉnÖ, vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPï£À°è EvÀgÉà d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ£ÉßPÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-38/5372 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÁè¹Pï zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ-01/J-196 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊUÉ, ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À¹ÃgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï, ¸Á: ZÁ¼ÀQ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÀiÁgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-359 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆægÁzÀ §UÀzÀ® vÁAqÁAiÀÄ PÉ®ªÀÅ C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C.Q 12000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¯ÉÊPï vÀAzÉ d»gÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: Z˨ÁgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À qÀ¨Áâ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄaÑ EgÀĪÀ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ J¤zÉ CAvÀ £ÀÆr°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉnÖgÀĪÀ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄ¶× PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÁ°UÉ ºÉ§âgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀa¹zÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸Àé®à ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦üqïì PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁ¬Ä¯É EAzÀ¯ÉÆà ªÉÄÊvÀ ¥ÀnÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 323, 355, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 30-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ Dgï.J¸À.L r.J.Dgï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ gÉÆ®PÁ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J¦¹-313 ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁwæ ¥ÀºÀgÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr ¨Á CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £Á£ÀÄ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄvÀÄÛ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß £ËPÀj §UÉÎ PÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAvÀ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÄzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ ºÉÆl® §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ eÁw: J¸À¹ ºÀjd£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ZÀºÀ ºÉÆl® vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀÄð¢ DvÀ¤UÉ PÀvÀÛ®Ä DVzÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 342, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ RÄSÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ ¸ÀzÀå ¨É¼ÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ, «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ, 2) dzsÁªÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì C¢üPÁj KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ KgÀ¥sÉÆÃgïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï M¼ÀUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¢£ÁAPÀ 20-5-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ CAzÀÄPÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄzÁégÁ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄgÀÄzÁégÀ-aPÀ¥ÉÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¨ÉèÃqï¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.