May 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 17/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/05/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 16-05-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ËPÀvÀC° vÀAzÉ ±ÉÃR C° ªÀAiÀÄ: 48 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C£ÀAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á D®ÆègÀ EªÀjUÉ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸À®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÀnÖ vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¸ÀjvÁ vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ DzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÁSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/5/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÀrØ vÀAzÉ ¨ÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á zsÀ£À²æà vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw gÀrØ 2) ªÉƺÀ£ÀgÀrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁj gÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J(r)ègÀÆ ¸Á zsÀ£À²æÃ.
EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 298 ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 16/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð G; PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á eÉƤßPÉÃj EªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆèQ£À ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ J®ègÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï- 12/8581 £ÉÃzÀÝÀgÀ°è ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® OgÁzÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ(©) ©æeïØ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï-04/¹-2828 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ 1] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉÆÃUÉð ¸Á: vÉUÀA¥ÀÆgÀ 2] ²ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; ªÀiÁ£ÀPÉÃj ¸Á: ¨sÁ°Ì 3] zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; ¤¸ÀàvÉ ¸Á; OgÁzÀ 4] £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé"Ä ¸Á; OgÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©æeïØ£À PɼÀÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 341, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2010 gÀAzÀÄ ¥sÀAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà OgÁzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà GAqÀUÉ 3) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1500/- ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.