May 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 18/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/05/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ : -
¢£ÁAPÀ 16/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, J¸À.n UÉÆAqÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð eÁ: J¸À.n. UÉÆAqÀ G «zÁå¨sÁå¸À ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¸À¯Á ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÁ gÀrØ ªÀiÁZÀ¥ÀªÀ£ÀgÀ ¸Á ¤uÁð EªÀjUÉ 4 KPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀ¨ÁgÀÄ ºÀtzÀ ¯ÉêÁzÉë £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. vÀ£Àß ºÉAqÀw gÁdªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÁgÀrØ ªÀiÁZÀ¥À£ÀªÀgÀ eÁ: gÀrØ ªÀAiÀÄ; 62 ªÀµÀð ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ CwAiÀiÁzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸Á®zÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ 16/05/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉÆà PÉÆæmÉÆ¥sÉÆÃgÀ JA§ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279, 338 L,¦,¹:-
¢£ÁAPÀ 17/5/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉıÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉªÀÄgÉ ¸Á aQè(eÉ) EªÀgÀÄ DmÉÆ £ÀA J¦23 «í 5397 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ aQè(eÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ DmÉÆ ZÁ®PÀ DgÉÆæ 1) ©üêÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á aQè(eÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ 2) UÀ¥sÀÄgÀ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ §¼ÉUÁgÀ ¸Á ªÀqÀUÁAªÀ (zÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸ï £ÀA PÉJ,38eÉ 249 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉƪÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÉÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 454-380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀÄUÁªÉ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉUÉ EzÀÝ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 13/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24000-/ gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAl¯Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀiÁ£ÉUÉÆÃ¥Á¼É ¸Á RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ£ÉUÉÆÃ¥Á¼É ¸Á RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀj£À°è EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 341. 323. 324. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-10 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁd£Á¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É 2) §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀl ºÀ¯Áè¼É 3) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÀ¯Áè¼É 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ºÀ¯Áè¼É EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¯Áp »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ gÀmÉÖ, ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÉÊQ E£ÀÆß ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 279.427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ¸ÉPÀë£À D¦üøÀgÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 28 JPÀì 3621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 7000 jAzÀ 8000 gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-5-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÀÝ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀ£À¥Áà, ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ ¸Á ®Qëöä ¤ªÁ¸À «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀ 60 ¨ÉÆä «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀ ºÁUÀÆ 20 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 3200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-5-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÀÝ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁlUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á £ÁgÀzÀ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ eÁÕ£ÉƨÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 26 r 2326 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÁgÀzÀ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©æÃeï PɼÀUÉ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ eÁÕ£ÉƨÁ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®è G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á «oÀ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ l£Àð ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ PÀæµÀÚ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ E½AiÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-28 JPÉ-8108 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÀÚ£À JqÀUÁ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ KqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÀqÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉëPÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf £Á¬ÄPÉÆÃqÉ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÀÆ 1] ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥Ánî 2] ªÀÄaÑÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî 3] eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî J®ègÀÆ ¸Á vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ ªÉÄ®ÄQ£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÉUÉÃt C¤ÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.