May 22, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 22/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/05/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/5/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ gÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ©¹°£À°è NqÁr ªÀÄzÀÄªÉ HmÁ ªÀiÁr NªÉÄä¯Éà UÀl-UÀl£Éà ¤ÃgÀÄ PÀÆr¢zÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DvÀ¤UÉ ªÀÄÄZÉð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀå zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: ¤A§ÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ£ÀPÀmÁÖPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA PÉJ-39/4058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ©üªÀıÁ ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÁÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r ¥sÀAiÀÄƪÀÄ vÀAzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: CµÀÆÖgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÁAqÉ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) ªÀiÁå£ÉÃdgÀ eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ 2) ªÉÊ£À ±Á¥À£À ªÉÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀÄÄAzÉ ¥sÀ°è ¨Ál¤ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AUÁè PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À¹Ã¨sÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀiÁåPÀì ¦Pï C¥À fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï-25/©-6923 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ:72 ªÀµÀð, eÁw:PÉƽ ¸Á:¥sÀįÁÝgÀªÁr, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉÀ »A¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä «£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄîÎqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/10 gÀAzÀÄ 04:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ »AUÉÆÃgÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: eÁ¥sÀgÀ UÉÃl ¥À®ÄAqÁ ºË¸À £ÀA 476 £ÀªÁ§¥ÀÄgÁ PÀ©ÃgÀ ªÀÄA¢gÀ¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ OgÀAUÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA JAºÉZï-20/©¹-4001 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ D¹Ã¥sÀ ªÀĺÀäzÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÀAUÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AvÀ L±ÀÒgÀ r¹JA £ÀA JA.ºÉZï-04/©AiÀÄÄ-8031 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä ¹Ãj£À ¨sÁ£ÀÄ gÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 341, 324, 506eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀqÁzÉ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ, vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉ¼ÉA§gÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¥ÀAa¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EArAiÀÄ£ï UÁªÀÄðAmïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£À vÀªÀÄä£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺɪÀÄÆzÀ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ SÁ£À 2) ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢j CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÉĺɪÀÄÆzÀ EvÀ£ÀÄ “J ¸Á¯É vÀĪÀiïä PÉÆÃ£ï ºÀÆvÉ ¥ÀÆbÀ£É ªÁ¯É” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ ‘’¸Á¯É vÀĪÀiÁgÉPÉÆ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÉvÀÄ’’ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤UÁgÀ SÁvÀÄ£À UÀAqÀ «ÄeÁð ªÀĺÀäzÀ RjPÀ PÀƯï gɺɪÀiÁ£À ¨ÉUÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ¸ÀzÀå ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd RÄgÉʹ ¸Á; zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ d»gÀ jeÁé£À vÀAzÉ U˸ÀÆ¢Ý£ï ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 3) JªÀÄ.r C¸ÀèA gɺÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r U˸ÀƢݣÀ ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CPÀÌ E§âgÀÄ PÀÆr ¨ÁV®Ä vÉUÉzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzÀ EeÁd RÄgÉʹ EvÀ£ÀÄ PÁºÁ ºÉÊ vÉgÁ¨sÁ¬Ä CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ GvÀÛj¹zÀ¼ÀÄ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ d»gÀ jeÁé£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQÌzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ £Á°AiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁzÀ CªÁd PÀgÉvÀÄ vÀĪÀÄ ®ÆUÀPÀÆ eÁ£À¸Éà ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.