May 10, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 10/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10/05/2010

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ, ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀgÀ°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á® ºÉÃUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¹AzsÉ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8,9-5-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀÄ®è¥Áà UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- 2) 5 gÉöä¹ÃgÉ C.Q 5000/- ºÁUÀÆ 3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʬįï C.Q 1000/- »ÃUÉ MlÄÖ 12000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 323,324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà PÀgÀPÁ¼É ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©Ãj(©) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà PÀgÀPÁ¼É ¸Á: ©Ãj(©) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §gÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀvÀÄæWÀß vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà, 2) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà, 3) ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £ÀªÀÄä §UÉÎ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ gÁdÄ [¦AiÀiÁð¢AiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢ü] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀqÉØ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ªÉÄ£À £ÀA 19-4-690/4 ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqÀgÉÆëģÀ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000 gÀÆ, 2] 8 gÉÃ²ä ¸ÁjUÀ¼ÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ, 3] 100 UÁæA 1 eÉÆvÉ ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ C.Q 2,000/- gÀÆ, 4] 1 £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 1,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹, 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁCvÁgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ CSÁÛgÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ£À¸Á§ mÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ºÀj¨Á PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀĤAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀªÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÁºÀj vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÁ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ 3 UÁæA dĪÀÄPÁ C.Q-17,000/- gÀÆ, 2] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 97,000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.