May 2, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 02/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/05/2010
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 20 (©) (II) (¹) J£ïr¦J¸ï CPïÖ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 01-05-10 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ZÁA¨ÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Àß½î-zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÁUÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ aî PÀnÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «QÌ vÀAzÉ ¨Á¼Á¸ÁºÉç eÉêÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: ¥Á£À ±Á¥À ¸Á ¨Á¹ð f ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸À) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ UÁAeÁ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj UÁAeÁ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà vÁAqÁ¢AzÀ vÀA¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁzÀ vÀÆPÀ 23 PÉ.f 500 UÁæA £À¶ÖzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 23500 gÀÆ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀUÀ½AzÀ 100 UÁæªÀÄ zÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÉ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À°è vÀÄA© ¹Ã® ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr aÃnAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ AiÀĪÀĺÁ DgÀ.JPÀì 100 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦ 23 DgÀ 2949 C.Q 20,000 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«.:-
¢£ÁAPÀ 01/05/2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw eÁé¼ÀzÁ¥ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.39/6542 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽÃvÀÄ J£ï.JZï. 09 gÉÆÃqÀ¢AzÀ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß C¦à DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ GgÀĽ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JqÀ¨sÀÄd ºÀwÛgÀ, PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 504, 323, 506, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 85 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 642 £ÉßÃzÀgÀ°è DgÉÆæ «oÀ×®gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆî ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄeÁA£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À°è£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ J1 ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆqÀPÉÌ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¹Öî PÉÆqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DgÉÆæUÁ¼ÁzÀ 2] ªÉÊf£ÁxÀ 3] E¯Á¸ÀªÀÄw 4] ¥À¢äÃt J®ègÀÆ ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/10 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà ²ÃªÀtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: vÀgÀPÁj EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÁåUÀgÁd gÁªÀ PÁgÀ £ÀA J¦-31, J.J¸ï.-7398 EªÀgÀÄ «±ÁR ¥ÀmÁߢAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæUÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.