May 15, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 15/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15/05/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/05/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ PÁ§zÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀAV ¥À«vÁæ¨Á¬Ä vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ PÁ§zÉ ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: «zsÁåy𤠸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ-13/5/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¥À«vÁæ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ JAQªÉÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀZÀ£Á PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥À«vÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-13/5/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/05/10 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå¢AzÀ 55 CrUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä PÀlÖqÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ F »AzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ UÉƽ¹gÀ°¯Áè EAvÀºÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹ ¥ÀÄ£ÀB ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ EAf¤AiÀÄgÀ ºÁUÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ EAf¤AiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ F »AzÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQgÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ï ¨É¼ÀPÀÄt EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/5/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ C¸ÉÛ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÀ, G:J®.L.¹. JeÉAl, ¸Á «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CvÉÛ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 6340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CmÉÆãÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/5/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ¸ÀĨÁ¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÄgÀ¸Á§ SÁ¢ÃªÉÄ
ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 5466 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ mÁmÁ »ÃmÁa AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¥sÀ¼ÀPÁVAvÀ 8 EAZÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ »ÃmÁaAiÀÄ ¸ÉÆAr®Ä EnÖzÀÄÝ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃÉ jÃwAiÀÄ PÉA¥ÀÄ zsÀéd CxÀªÁ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ CxÀªÁ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉ ¤°è¸ÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è ¸ÀzÀj ¯Áj PÁt¸ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj C¥sÀWÁvÀQÌqÁV ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á gÁeÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 333. 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15-05-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà aãÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï/PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ¸Á SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-05-10 gÀAzÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ 38 J¥sï 375 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨sÁ°Ì-ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï£ÀÄß ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÉ §AzÀÄ »¯Á®¥ÀÄgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¸ÉÊrUÉ §¸ÀÄì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1100 UÀAmÉUÉ §¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 6-7 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ §¸ÀÄì »AzÀPÉÌ vÉV £ÀªÀÄUÉ CgÀeÉAmï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¸Àé®à vÀqÉ DmÉÆà ºÉÆÃUÀ®Ä §ºÀ¼À eÁUÀ EzÉ CAzÁUÀ DgÉƦUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆøÀ §¸ï ºÁQ £ÁªÀÅ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgï J¯Áè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄ£À§AzÀAvÉ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃgÀ¼Ár¹zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£À §AzÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ J¸ï.¹ ¸Á »¯Á®¥ÀÄgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.