May 5, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 05/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05/05/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃrVzÀÝ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M§â£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CvÀ¤AzÀ 30 J1 «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¨Ál®UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 982/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr¯ÁV, £ÀAvÀgÀ CvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M§â£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CvÀ¤AzÀ 60AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¨Ál®UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2306/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÉÆøÀ¯É eÁ: ªÀÄgÁoÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃRðAr UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M§â£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ¤AzÀ 31 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï. ¨Ál®UÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 1240/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä d¦ÛªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÆãÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À ¸Á ªÉÆÃRðAr vÁ §.PÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¨Ál® ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwÛzÀÝ DgÉÆæ zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ MqÉAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: ZÁ®PÀ ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ 37 ¨Ál®UÀ¼À 180 JªÀiï.J¯ï ºÁUÀÄ J-1 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ C.Qà 1184 /- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄªÉ JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¤lÄÖgÀ(©) ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁå£ÉAdgï EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 4/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ZÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-39/4282 £ÉzÀÝgÀ PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ alUÀÄ¥Áà-±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4282 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý 2) ªÀĺÀäzÀ U˸À ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/5992 ¸Á SÉÃt gÀAeÉÆüÀ. JA§ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ JzÀÄgÀħzÀÄjUÉ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.