May 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/05/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉUÉ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀiÁåPÀ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄdUÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: «zsÁåyð ¸Á ElUÁ, EvÀ£ÀÄ ¥ÀzÉÃ-¥ÀzÉà ©.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 147, 363 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ° ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á gÁeÉÆüÁ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä gÀ« vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¯É ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð ¸Á gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì UÀÄ®âUÁðzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¤®ªÀiÁä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÀjd£À ¸Á: E¸ÁèªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ºÀtzÀ PÀÄjvÀÄ DªÁUÁªÁUÀ PÉüÀĪÀzÀÄ, ¦r¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ« EvÀ£À£ÀÄß E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀAUÁ ªÉÄÃrPÀ®ì KzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV, zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA jUÉ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà ZÀAzÀæ¥ÀæPÁ±À EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï D±ÉÆòAiÉÄõÀ£À £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9900345581 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ Cfð ¸À°è¹zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲.gÁ UÁgÀªÁqÀ CAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀnÖzÀ PÀlÖUÀ¼ÀÄ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 198, 199, 200 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉgÀªÀÅ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ PÉÊUÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ 2] ²ªÀgÁd 3] ¢£ÀzÀAiÀiÁ® 4] gÀWÀÄ£ÁxÀ 5] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀZÀuÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. EªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà qÉÆAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚªÀÄä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§°UÀ, ¸Á vÀqÉÆüÁ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨sÁUÉòæà ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/Dgï-5898 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀå²æÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J¸À. »ÃgɪÀÄoÀ ¤ªÀÄä QÃr ¥ÀwÛPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÀwæPÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì »ÃgɪÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄ®APÀıÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÀPÉÌ ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9241191342, 984438814, 9739378629, 900888620, 979529759, 0814714686 £ÉÃzÀgÀ UÁæºÀPÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆJ 187 LJªÀÄ« :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4122 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄÄgÀPÀÄAzÁ¢AzÀ WÀvÀÛgÀV zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉæîgÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-5578 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwgÀĪÀ DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß 72/2010 PÀ®A 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-5-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä RƨÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃµÉâüvÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ KgÀ¥sÉÆÃgïì ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄgÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ ¥ÉèöÊl ¹rDgï ¹PÉÆåjn ¥sÁgÀ JgÀ D¦ü¸ÀgÀ PÀªÀiÁArAUÀ JgÀ¥sÉÆÃgÀì ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6391 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ(¹¹ð) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¥ÀÆeÁ mÁæöåªÀ¯ïì £ÀA PÉJ-39/2894 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ vÀgÀavÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ eÁzsÀªÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÁ dªÀÄV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ªÀÄUÀ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ DUÀªÀÄAiÀiÁå EªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á qsÁPÀÄ vÁAqÀ dªÀÄV ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝò¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, gÁqÀÄ, ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢j CAvÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À PÉÊ »r¢zÀÝjAzÀ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV MwÛ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.