May 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/05/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ EAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1078 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á PÉƼÁîgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ; 35ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð, ¸Á ºÉÆPÁæuÁ[©] EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ mÁæPÀÖgï PɼÀUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ E§âgÀÄ ©¢ÝzÀgÀÄ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ, §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ EvÀ¤UÉ gÉÆArUÉ, ¨É¤ßUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ E§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-29/JªªÀiï-7952 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QæµÀÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉʧwÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸ÁB ¹¹ð (J) OgÀzÀ vÁB ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ QæµÀÚ£À £Á®UÉ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄî vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ d£ÁzsÀð£À¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, PÁwðPÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆüÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw avÀæªÀÄä½UÉ ¨É£Àß°è, KqÀ §ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.JZÀ.E.J®. D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹PÀAzÀgÀ¨ÁzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 25/04/2010 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 26/04/2010 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÀrØ vÀAzÉ CuÁÚ gÀrØ ªÀqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÀA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄqÀQ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: ªÁå¥Áj, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà EªÀgÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4813 PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/l-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ ªÉÄzÀĽUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ gÉÆÃVAiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀPÀët ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ gÉÃ¥sÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÁ ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï ªÀÄĩãï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 375/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£À®Qëöä ªÀÄ.¦.¹-1682 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) «±ÉéñÀégÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÉÆÃUɱÀ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ gÉf¸ÀÖgï «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ 2010 £Éà d£ÀªÀj¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtPÁÌV MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ gÁAaUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) AiÉÆÃUɱÀ 3) AiÀıÉÆÃzÀªÀiÁä 4) wÃxÀð 5) ªÀÄAdÄ J®ègÀÄ vÉÆgÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ ¸ÉƪÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ f PÉÆqÀUÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, CªÀgÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÁÝUÀ zÉÊ»PÀªÁV ¹UÀgÉÃn¤AzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ ¢£ÁAPÀ 19-04-2010 gÀAzÀÄ PÀıÁ® £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/10 PÀ®A. 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆjgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 18/05/2010 gÀAzÀÄ 0705 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀzÁä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 41ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉÃgÀ G: ªÁå¥ÀgÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ EAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CA§jñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÆøÀPÉÌ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-39 /7108 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÁ®Ä ªÀiÁgÀ®Ä ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ J£ï.JZï. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁ vÀ¦à mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KqÀPÁ®Ä ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, KqÀPÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® vÀÆnAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ §AqÉ¥Áà eÉÆÃvÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À ¸Á: DtzÀÆgÀ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄJZÀ-14/©J-3127 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¯ÉPÀë£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁA§¼É ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ AiÀiÁzÀĪÀgÁªÀ @ ±ÁzÀÄ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀÄ®Ä »rzÀÄ J¼É¢¼ÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É a¢æ PÀqɬÄAzÀ gÉïÉé ºÀ½AiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà mÁåAPÀgï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÁAiÀĪÁV CzÀjAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ðAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà vÉÆgÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀªÀıÁ £ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.