May 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/05/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/05/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀÆeÁ ¨ÁgÀ JzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zË®¥Áà PÁgÀ¥ÉAlgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ eɸÁÌA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-5-2010 gÀAzÀÄ CzÉà NtÂAiÀÄ ¹®Ä¨ÉÃAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ®UÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ «Ä°AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÀAqÉ E§âgÀÆ ¸Á: dªÀÄV PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÊ PÀqÀ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánî UÁzÀV ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÁfÃzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ fÃgÀUÁå¼À qÁå«ÄUÉ ªÉÄÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ºÉÆV EdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt eÁ¹Û ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A ¸ÉPÀë£ï 3 PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¯ÉʸÀ¤ìAUï DzÉñÀ 1986 ºÁUÀÆ ¦.r.J¸ï DzÉñÀ-1992 ªÀÄvÀÄÛ 3/7 E.¹.JPÀÖ :-¢£ÁAPÀ 25-5-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀļÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħÄ, ¸Á: ¸ÀAUÀ¼ÉƼÀV ¸ÀzÉå ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤Ã° §tÚzÀ 50 °ÃlgÀ ¹ªÉÄà JuÉÚ C.Q 500/- gÀÆ zÀµÀÄÖ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛUÁUÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß UÁæªÀĸÀÛgÀÄ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢ F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀA¥ÀuÁÚ UÉÆA© G: ²gɸÉÛzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DºÁgÀ G¥À vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ£ÀÄß £ÉªÀÄPÀªÀiÁr ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¨sÉÃnÖ ¤r PÁ®A £ÀA 6 gÀ°è £ÀªÉÆ¢¹zÀ DgÉƦvÀ¤UÉ «ZÁgÀuɪÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÀªÉÄà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄ §gɹPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀgÀ¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CªÀÅUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.