May 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/05/2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ ©üPÀÄÌ«ÄAiÀiÁå dªÀÄzÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¤AvÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ§tÚ PÀA¨Áj EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAAzÀ vÀ£Àß PÉʤnPÀ ¸ÁàPÀð ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J©L-8643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-38 /2441 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ±À¥Àà£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁ±À¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉ, JqÀ®ªÉÆüÀPÁ®Ä vÀÄnUÉ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 341, 323, 355, 504,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/210 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨Á®uÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) §®©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀt xÉÆÃgÁxÀ eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÉÆé eÁ: zsÉÆé ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÁå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆæ vÀAzÉ zÉÆâAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¯Áj QèãÀgï ¸Á zÀAiÀÄUÁ f ªÀgÀAUÀ¯ï [J¦] EªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀäAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀAPÉJ-40/3338 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á avÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ «¯Á¸À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ; PÉÆÃgÀªÀ ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀÄ lAlA £ÀA PÉJ 39/1979 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ±Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ±Á vÀAzÉ ¯Á®±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ, ¨Ál®UÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ WÉÆÃlPÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á ¸ÁªÀ¼É±ÀégÀ, vÁ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀzÀ PÉ®ªÀÅ d£À PÀÄ°PÁgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09/«-2163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƽ ¸Á ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå ¥Ál¸À vÁ zËAqÀ f¯Áè ¥ÀäuÉ(JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-1643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢æ¬ÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/2989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ§ÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀįÁ§¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ JA.r C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ JA.r E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 27 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,100/- gÀÆ¥Á¬Ä, 20 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 35 ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÀnÖUÉ mÉç®UÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ mÉç®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 14 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 27 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.