May 4, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 04/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04/05/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/10 PÀ®A. 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/05/2010gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ü®Ögï ¨ÉÃqï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ®UÁgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÉ®ªÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²©£À E¸Ààmï Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1. £ÀAzÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CªÀÄgÀ±ÉnÖ ¸Á: DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. 2. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÀÄzÀUÉ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. 3. AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ZÀ¥À¯Éè ¸Á: ¨Á¯Áf UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ°è EzÀÝ MlÄÖ. 1515/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 0640 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À ¸Á PÉÆûgÀ (J¦) EªÀgÀ PÀĽwgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀªÀÄzÀ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄß ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèªÀiï GB mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ mÁæ° £ÀA. J¦-23/qÀ§Æè-8815 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÉÆûgÀ (J.¦) EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ-03/05/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À a®ªÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 29 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1114=76 gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà gÀrØ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ : gÀrØ ¸Á ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üªÀįÁ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ¸Á ªÀĺÁ qÉÆÃtUÁAªÀ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ vÁ OgÁzÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä JPÀ¯ÁgÀ vÁAqÁPÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ OgÁzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À eÉÆvÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ U˽ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ PÉqÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî÷¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ¤ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 28 eÁ/ QæñÀå£À G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-38/1568 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ nPÉl ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß°èzÀÝ 4/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 4/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉüÀƪÀµÀÖgÀ°è EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î §A¢zÀÄÝ E½zÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀ ºÀwÛgÀ G½zÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ E§âgÀÄ ¸Á C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Áà CªÀvÀqÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/05/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÉêÀiïì vÀAzÉ AiÀıÀ¥Áà eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ 2) AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Áà eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ E§âgÀÆ ¸Á ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÀPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 32. 34 PÉ.E DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ¸ÉÆøÉÊn JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß §ÄnÖAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀÄqÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 34 AiÀÄÄ.J.¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï CA.Q 1700=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ «¹Ì d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ PÀgÀ§¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-5105 £ÉÃzÀÝgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ ©æÃqÀÓ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀÆædgÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ fÃ¥ÀªÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504,323, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÉÆÃqÀªÁr vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ¹.¹. gÉÆÃqÀ ¢£ÁAPÀ 2/5/10 gÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ. ¸ÀzÀj PÀZÁÑ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà UÀÆqÀì ZÁ®PÀ DgÉÆæ SÁeÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸Á WÉÆÃqÀªÁr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÀZÁÑ ¹.¹. gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É KPÉ MAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) CTî«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ RAiÀĪÉÆâݣÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á WÉÆÃqÀªÁr ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ §AzÀÄ CTî«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¥sÀ½¬ÄAzÀ JqÀ¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.