December 5, 2009

DAILY CRIME UPDATE 05/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-12-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/09 PÀ®A 323, 324, 325, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C°SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®SÁ£À ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À gÀƯÉÃPÀì ¨ÁgÀUÉ ºÉÆV Gl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV eÉÆgÁV ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¦,£ÁgÁAiÀÄt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ zÀ£ÀPÉÌ ºÀÄnÖ¢AiÉÆà CxÀªÁ ªÀÄ£ÀĵÀ¤UÉ ºÀÄnÖ¢AiÉÆà CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ E§âgÀ ªÀÄzÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦,£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¦,¸ÀAUÀuÁÚ ¥ÀgÀªÀÄnÖ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð gÀƯÉÃPÀì ¨ÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ eÁj¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄn ºÀjzÀÄ PɼÀV£À ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2009 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2009 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀAUÀuÁÚ ¥ÀgÀªÀÄnÖ ¸Á,, SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 04-12-2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä gÀƯÉÃPÀì ¨ÁgÀzÀ°è PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ C°SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®SÁ£À ¸Á,, ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PɽzÁUÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É JµÀÄÖ ©®è DVzÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¤±ÉAiÀÄ°è C¯Éè EzÀÝ JgÀqÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É MqÉzÀÄ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð ºÀjzÀÄ ¸Àé®à ºÉÆmÉÖUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉ ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj ¨Ál®¢AzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥À¥ÀÄà EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ JqÀUÉÊ ªÀÄƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥À¥ÀÄà DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÉÆzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ÀÄà E§âjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 358/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/12/09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ EAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §£Áð¼ÀPÀgï ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹ ºÉÆðAiÀiÁ G- Qè£Àgï ¯Áj £ÀA J¦-09/n-3990 ¸Á-UÉÆÃgÀ£Á¼À vÁ-¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ¯Áj ZÁ®PÀ ¨ÁºÀĪÀŢݣï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J¦-09/n-3990 £ÉÃzÀgÀ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ§Äâ ¯ÉÆqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀĪÀÄä£À߸ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ 1615 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-29/AiÀÄÄ-0048 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ KzÀÄj£À ±ÉÆà dfÓºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ¨ÁºÀĪÀÅ¢Ý£ï ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÄ KzÀÄj£À ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¯ÁjAiÀÄ PÁ婤£À°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ KzÀÄj£À ¯ÁjAiÀÄ°è E£ÉÆßç⠮¯Áè EvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæ (ªÀÄÈvÀÛ) ¯Áj £ÀA J¦-29/AiÀÄÄ-0048 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 03-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À zÁ£Á ¸Á: SÉÃqÀ vÁ/ OgÁzÀ (©) ¸ÀzÀå ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÀÝ EArAiÀÄ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ SÁ° UÁå¸À ¹°AqÀgÀ CAzÁdÄ Q. 1000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 355/09 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀgɬÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà Rwî CºÀäzÀ vÀAzÉ d«Äî CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-ºÀÄqÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÀÄqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-1941 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »ÃrzÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀi DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ªÀÄÄbÉÃðºÉÆVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀ-32ªÀµÀð G-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ ¥À©èPÀ ¸ÀÆÌ® ¸Á-²²ð OgÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/09 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ PÀÄ ¸ÀĤÃvÁ @ C¤ÃvÁ vÀAzÉ zÀvÁÛwæAiÀÄ ¸Á: aPÀ¥ÉÃl EªÀ¼ÀÄ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë ±Á¯É¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-09 §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃl gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 341, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/12/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ//22 ªÀµÀð eÁw// ªÀiÁ¢UÀ ¸Á// amÁÖ (PÉ) vÁ// ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/12/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ ºÉÆA¨Á¼É E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ DgÉÆæ ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ¥ÀÄ¶× ¤ÃrzÀ §UÉÎ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ eÉÆÃvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/12/2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉçƧ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G-¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ ªÀÄvÀÄÛ 2] ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G-¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q-150=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2 SÁ° UÁè¸ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 448, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4-12-09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) jAiÀiÁd 2) eÁ¥sÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÉgÀĤ¸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® UÀ¤, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£À £ÀA. 648/1 £ÉÃzÀgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉúÁQ ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¤ÃªÉñÀ£À £ÀA. 648/1 £ÉÃzÀ£ÀÄß §Ä®qÉÆdgÀ¢AzÀ PÉqÀ« ®ÄPÀ¸Á£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.