December 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ªÀÄ£É. £ÀA. 9-8-496 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1000 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ MAzÀÄ vÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¥ÉÆüÀÄî PÀt¸ÀÄwvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ PÀ¼ÀĪÁVgÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ CAUÀr AiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) qÀÆå ¥ÁåAl (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 702 ) PÉÆgÁf£À 60 JA.J¯ï G¼Àî E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 17,500/- gÀÆ., 2) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 912 ). CªÁAl 1 °Ã. £À £Á®ÄÌ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 12,000/- gÀÆ. 3) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 917 ) CªÁAl 1/2 °Ã. (12) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 18,600/- gÀÆ. 4) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 904 ). CªÁAl 200 JA.J¯ï (25) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 15,500/- gÀÆ 5) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 JZï 038 ) 100 JA.J¯ï (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 32,000/- gÀÆ 6) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 f 0301 ) 1/4 PÉ.f (14) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 25,900/- gÀÆ. 7) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/50 ) 1/4 PÉ.f (2) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,700/- gÀÆ. 8) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/41 ) 100 UÁæA (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1,56,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ. ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ CArAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2009 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¤±ÁAzÁgÀ ¸Á// GqÀĨÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ DgÀÄd£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, zÉÆqÀØ¥Àà, aPÀÌ¥ÀàA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÀÄ MnÖUÉ MAzÀÄ §« EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÀ« gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÊ»AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ aPÀ̪ÀiÁä ¸ÀgÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ²ªÁf MAzÉ E¢Ýj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ aPÀÌ¥Àà gÀ«AiÀÄ §®¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ ºÁQ ¨É£Àß°è §rUɬÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÉÆÃd¤ EªÀ½ÃUÉ eÉʬÄAzÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ J®èjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆ̼ÀÄîvÉÛ£É CAvÁ PÀgÉzÀ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄä CwÛUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ DgÉÆæ F±ÀégÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁvÀ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw zÀÄUÁð, 28 ªÀµÀð, ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C£ÀAzÀ EªÀ¤UÉ CgÉÆæv£ÁzÀ a£Áßöå @ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁd£Á¼À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ qÉÊj¥sÁgÀAUÉ ºÉÆÃV ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ C£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀAzÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀUÀ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÀÄ ¸ÀºÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀ²ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C°, 40 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉÀ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C° vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, 48 ªÀµÀð, ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÄ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀÄ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃwæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀjAiÀÄ¥Áà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦vÀgÁzÀ C«£Á±À ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÀƸÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ gÀAr §Æ¸Àr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÀÝjAzÀ dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀÄuÉ ªÀAiÀÄ:60 ¸Á:ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀzÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À, §®UÁ® UÀÄl¤, ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÀV 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/©f-2039 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÀUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ O¸ÀzÀzÀ «µÀºÉÆVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ±ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.