December 16, 2009

DAILLY CRIME UPDATE 16/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 366(J) 376 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13, 14-12-09 gÀ gÁwæ 1200 - 0100 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉîªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ºÀ¤Ã¥sÁ ¨ÉUÀA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ±ÁºÁ ¥sÀQÃgÀ 15 ªÀµÀð, ¸Á/ £É®ªÁ¼À vÁ ©ÃzÀgï ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á/ £ÉîªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÀjd£À ¸Á/ £É®ªÁqÀ PÀÆr CªÀ¼À£ÀÄß d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ (C¥ÀºÀt) ºÉÆÃV ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå dªÀiÁzÁgÀ JA§ªÀgÀ vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É ºÉÆ®zÀ°è ªÉÊzÀÄ DgÉÆæ UÉÆ¥Á® ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä¥Áà £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À PÉøÀ ªÀiÁr¹zÁÝ£É FUÀ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä¥Àà K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À£ÀÄß d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ gÁwæ 2-3 ¸À® ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀ°£À°è PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® d§âgÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. UÉÆÃ¥Á® ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ PÁ®Ä »rzÀÄ ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆî¢AzÀ £ÉîªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀqÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ aQvÉìUÁV zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ËPÀvÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£À C° ¸Á:RlPÀ aAZÉƽ ¸ÀzÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ RlPÀ aAZÉƽUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ KeÁd vÀAzÉ ªÀSÁgÉƢݣÀ ªÀiËd£À ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á:WÉÆÃgÀªÁr vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-1674 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 448, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 15-12-2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÀzÁäf zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G; SÁ¸ÀV £ËPÀj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÄ ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀUÀªÀiÁf zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð G; ZÀ¥Àà° ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ §AzÀÄ F CAUÀr ¤ªÀÄä »¸ÉìUÉ §A¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¤Ã£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆzÀgÉ fêÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/09 PÀ®A 409, 468, 420, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. J¸ï.J¯ï ºÉÆ£ÀßwÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀvÀgÀÄ eÉ.¸À.E PÉ.¦.¹ «¨sÁUÀ-1 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1996 jAzÀ 1999gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è 260 næà UÁqÀðUÀ¼ÀÄ DgÉƦvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 165200 /- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉZÀÑzÀ°è J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ Rjâ¸À¯ÁVzÉ, C PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß mÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄzÉ CxÀªÁ CgÀuÁå E¯ÁSÉUÉ ªÀ»¸ÀzÉ PÉêÀ® ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/09 PÀ®A 323, 504, 341, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á UÀÄ®âUÀð ¸ÀzÀå Z˨ÁgÁ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-276 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¸ï ªÀÄÄAzÉ CqÀتÁV vÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ E½zÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉÊqÀ JPÉ PÉÆqÀ°¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ E½¹ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Áà¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 PÀ®A 341, 504, 506, 447 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/12/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà zÁªÀtUÁªÉ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ¸ÀÛ ¸Á ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ D¼À ªÀÄ£ÀıÀå£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 100 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ©ÃgÀ§¯ï ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ JPÉ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¤ªÀÄUÉ ªÉÆzÀ¯É »ÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÀ w½¹zÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/07/2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ©ÃgÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà a¯ÁÌ gÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆ gÉrØ ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/07/09 gÀAzÀÄ »AwgÀÄV¸ÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÀt »A¢gÀÄV¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 100(C) £ÉÃzÀÝgÀ°è EgÀĪÀ 3 JPÀÌgÉ 22 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀzÁV CVæªÉÄAl ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀj ºÀt »A¢gÀÄV¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/12/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á: UÀqÀªÀAw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-454 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ fUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13/qÀ§Æèöå-5905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÁ¤ DVzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ¥ÉưøÀ oÁtUÀ¼À°è ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ