December 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 149-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19/12/2009.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A: 160 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L. ±ÁåªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqï UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégï ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀj§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉÌ ªÀ»¹ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 384/09 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ: ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ SÁ¸ÀA¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á/ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ MAzÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥Áèmï ªÀiÁjzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ DUÁUÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 143/09 PÀ®A: 323, 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃvÉæ G/ ¸ÁºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀ ¸Á/ ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀVgï vÀAzÉ: ¥ÉæêÀÄVgï G/ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á/ PÉÆlUÁå¼À ªÁr EªÀgÀÄ «£ÁPÁtgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ PÀÆr ±Á¯ÉUÉ ªÀÄAdÆgÁzÀ gÀÆ. 30,000/- AiÀÄ°è JµÀÄÖ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr¢j “¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄÄQ £ÀqÉzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ gÁr¤AzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƼÀ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 25/09 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ: ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÆd£À ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/12/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £À«Ãzï vÀAzÉ: C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EvÀ£ÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 167/09 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆõÀ¥sÀ vÀAzÀ: WÁ¼É¥Áà ¸Á/ ¨ÉÆÃVð EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5149 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ: WÁ¼É¥Áà ¸Á/ ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ JwÛUÉ (zÀ£À)PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀÅ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 204/09 PÀ®A: 279. 337. 338 L¦¹ ¸À.ªÁ.187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: CdÄð£ï ªÀÄdVPÀgÀ ¸Á/ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¨ÉÆÃvÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀgÁd E§âgÀÆ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J. 38/1390 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀ½îSÉÃqÀ(©)-¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr gÉÆÃr£À ©æeï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÀvÉÆÛÃn vÀ¦à ªÀiÁqÀzÉ vÀVΣÀ°è PÉqÀ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 385/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 ¦üAiÀiÁ𢠱À²zsÀgÀ vÀAzÉ: «ÃzsÀªÀÄÆwð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-17 J-9366 £ÉÃzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀ©â£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39/2467 AiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉlgï CxÀªÁ ¸À£ÉßAiÀĤßqÀzÉà ¤°è¹zÀ PÁgÀt ¤AwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀuÉñÀ¥Áà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢ÝgÀÄvÀÛzÉ.