December 7, 2009

DAILY CRIME UPDATE 07/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 161/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¹ªÁgÀzÀ ªÉÆgÀRAr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C°èUÉ ºÉÆÃV C°è UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¸Ààmï DqÀÄwÛzÀÝ 1) PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 2) C¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀiÁzÀ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 3) E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀÄ. ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 4) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á ºÀ½î 5) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¸Á ºÀ½î 6) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,320/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 38/09 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥sÀvÁð¥ÀÆgÀ G/ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ aAZÉƽ §¸Àì r¥ÉÆà §¸Àì £ÀA PÉJ-32/J¥sï-834 ¸Á-ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, «dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆAr¨ÁgÁªÀ ªÀAiÀÄ-46ªÀµÀð G-§¸Àì qÉæöʪÀgQªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ NªÀÄä¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¯ÉÆÃ-©.¦ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÉæàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 212/09 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆUÀ®¥Àà ¸Á/ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §ÄgÀwÛgÀĪÁUÀ, ²æêÀÄAqÀ¯ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 264/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ: ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ªÉƼÀPÁ°£À ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 265/09 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¥ÀÄtåwy PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ Hl §r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 266/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ, DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄ ªÉÆwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 187/09 PÀ®A: 448, 354 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw RªÀÄgÀ©Ã UÀAqÀ: £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ/ 35 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄÄzÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 188/09 PÀ®A: 143, 147, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ jAiÀiÁeÉƢݣï vÀAzÉ: C§â¸À C° E¨Á滪Àiï ¸Á/ alÖUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀ£ÁzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ: £À©¸Á¨ï ºÉʯɪÁ¯É ¸Á/ alÖUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ, CªÀjUÉ E°è KPÉ PÀĽw¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀÑ ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.